Разговаряме с инж. Любомир Спасов, енергиен експерт с богат професионален опит в едни от най-големите централи в страната - бивш директор на Топлофикация Перник и настоящ в ТЕЦ Бобов Дол.

Инж.Спасов, напоследък се говори, че ТЕЦ Бобов Дол има много нови проекти. Можете ли да ги изредите?

Да. Основните ни проекти са увеличаването на дела на биомасата и изграждането на насаждения с бързорастящи растения, частичното преминаване на природен газ, създаването на фотоволтаичен парк и реализиране на инвестиция за производство на зелен водород.

Освен изпълнение на изискванията на ЕС, какви са другите Ви цели чрез промените в енергийния микс?

Изискванията на ЕС са достатъчна причина да осъществяваме промени, но все пак диверсификацията на горивния микс целят заместване на въглищата с по-екологични горива, което ще доведе до чувствително намаляване на въглеродните емисии, серните окиси, азотните и други.

Неочаквано е, че ТЕЦ Бобов Дол ще строи фотоволтаичен парк. Какъв ще е принципът на работа?

Този път успяхме да изненадаме всички. Къде се е видяло да замениш въглищата с фотоволтаичен парк? В ТЕЦ Бобов Дол!

Слънчевата инсталация ще преобразува слънчевата енергия в топла вода, която ще се използва за производството на енергия. Ефектът е намаляване на разходите за горива, което пък води до намаляване на въглеродните емисии.

Има 2 страни. От една страна, разглеждаме въглеродните емисии като естествено срещащ се газ, който се получава като страничен продукт от изгаряне на органични горива. Въглеродните емисии са основен газ, по който се индексират парниковите газове. От друга страна, от 2013 година функционира Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове, която ни задължава да купуваме правото си за изгарянето на всеки тон въглища.

Но това право става все по-скъпо. Да изгориш 1 тон въглища, вече струва над 40 евро. Очаква се допълнително покачване на квотите въглеродни емисии, което ще направи производството от въглища невъзможно.