В социалните мрежи се спекулира и изкуствено се създава напрежение сред населението на Перник. Това е единственото логично обяснение, което ми идва на ум. Това каза директорът на "Топлофикация Перник" АД инж. Любомир Спасов във връзка с възраженията и зараждащото се недоволство в социалните мрежи, против инвестиционното намерение на дружеството за "Добавяне при работата на горивната инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво - биомаса".

Категорично заявявам, че представляваното от мен дружество упражнява дейността си съобразно законите на България и Европейския съюз, възрази пред Dir.bg инж. Спасов. Ако компетентните държавни органи установят, че отговаряме на заложените в закона изисквания, ние ще получим правото за изгаряне на биомаса, добави директорът на "Топлофикация Перник" и уточни, че към момента дружеството е в процедура за получаване на разрешително.

Съответното разрешително ще оправдае и предвидените инвестиции за изграждане на нови съоръжения, необходими за повишаване стандарта на работа, както и разкриването на нови работни места. От тази гледна точка перничани трябва да се радват, че именно техният град има топлофикация, която се развива според европейските изисквания, изтъкна инж. Спасов.

Биомасата като продукт или суровина има широко приложно поле. Това е така, защото се добива, произвежда или образува от много на брой и различни по характер растителни източници. От нея могат да се произвеждат торове за селското стопанство. Благодарение на високото съдържание на минерали, както и на лигнин и хитин, от нея се произвеждат продукти за строителството (обогатяват се мазилките, лепилата и смолите и т.н.), обясни директорът на дружеството.

Той обърна внимание на, според него, най-важното от гледна точка на енергетиката: когато разглеждаме биомасата като гориво или по-точно като източник на енергия, то тя попада в групата на възобновяемите енергоизточници.

На въпрос как би могла биомасата да се разглежда като възобновяем енергоизточник, след като изгаря и на практика се унищожава, инж. Спасов отговори така:

"По дефиниция биомасата е възобновяем енергоизточник, защото тя е продукт на живата природа. Така, както дърветата и селскостопанските култури дават плодове в определен момент от годината, така в определен момент от годината падат листата на дърветата, тревите по полето изсъхват, след като се обере царевицата или се ожъне житото по полето остават техните стъбла. В най общи линии тези изброени растения и още много други разбира се, формират съдържанието на биомасата. И това дава отговор на въпроса защо определяме биомасата като възобновяем енергоизточник. Защото всяка година има своята пролет, лято, есен и зима. И всяка година живата природа оставя тези продукти, които за нашата дейност са плодове, които се формират през пролетта и грижливо се събират през лятото и есента, за да се горят основно през зимата."

Във връзка с горещата тема за парниковите газове, които се отделят при изгаряне на биомаса, инж. Спасов отбеляза, че в Европейския съюз, "който е най-големият стожер на екологията в световен мащаб" е приета стратегия за разширяване приложното поле на биомасата, от която могат да се произвеждат и течни горива, подходящи за автомобилите.

Освен това, някой замисля ли се до какви екологични проблеми може да се стигне, ако се спре събирането на биомасата и тя се оставя в естествената среда, където се формира. Само ще спомена, че проучванията по въпроса стигат до следните изводи: пожари, екологична катастрофа в следствие на развиващи се в биомасата вредни бактерии и микроби, както и болести, които са пагубни за селското стопанство, подчерта инж. Спасов.

Изборът на "Топлофикация Перник" е паднал на биомасата, защото е чисто гориво. При оползотворяването му няма да се замърси въздухът в града, а напротив. Освен това, ако получим разрешение за внедряването на биомаса, това ще спомогне за задържане на цената на парното и топлата водата, защото тя е евтино гориво, аргументира се директорът на дружеството.

Мнозина обаче продължават да твърдят, че използването на биомаса замърсява въздуха. Някой започва да настройва хората и да насажда в тях страхове, отговори инж. Спасов. По неговите думи за пореден път се прави опит да се спре възможност, чрез която ще подобрим не само работата, а и въздуха в града. Няма как от екологичен продукт да се замърси градът, категоричен е директорът на "Топлофикация Перник". Той добави, че целта пред тях е да предоставят качествена услуга на достъпни цени.

Инж. Спасов смята, че отново се прави умишлен опит да се надигнат гражданите на Перник, както е станало с намерението за оползотворяване на РДФ (RDF, Refuse Derived Fuel - гориво, произведено от различни видове отпадъци - б.р.). Тогава се отказахме от проекта си, защото видяхме, че категорично той бива отхвърлян, не защото не е добра инвестиция, а защото определена група иска да "спъва" дейността ни и насади омраза в нашите съграждани, напомни директорът на дружеството.

Отново се споменава, че топлофикацията замърсява града, но нека напомня на тези, които правят опит да манипулират обществото, че резултатите от всички проверки на компетентните институции доказват, че работим изцяло според законодателството, изтъкна инж. Спасов. Той заяви, че ако "Топлофикация Перник" получи разрешение, ще изгради нови съоръжения за смилането на биомасата. Те ще отговарят на всички български и европейски изисквания. Отделно ще преустроим Четвърти и Пети парогенератор, увери директорът на дружеството.

Чрез добавянето на биомасата, ще осигурим на хората по-качествено парно и топла вода. Ще станем по-независими от външните фактори, като постоянно повишаващите се цени на горивата, каза инж. Спасов в отговор на въпрос дали новото инвестиционно намерение, ще стабилизира дейността на дружеството.

Биомасата е ресурс, който намалява зависимостта от внос на енергийни ресурси, допринася за сигурността на енергийните доставки и оказва сравнително по-малко въздействие върху околната среда, в сравнение с изкопаемите горива. България, като страна, чиято зависимост от внос на енергийни ресурси е над 70%, е необходимо да положи усилия за ефективно усвояване на потенциала от биомаса, коментира инж. Спасов.

В заключение директорът на "Топлофикация Перник" увери, че дружеството инвестира в подобряване на работата на своите съоръжения, за да оправдае доверието, което перничани му гласуват, като избират неговите услуги. От своя страна инж. Спасов изрази убедеността си, че управляваното от него топлофикационно дружество има бъдеще и по тази причина се влагат толкова усилия и средства.