В следващите години ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД ще изгаря произведеното от преработени отпадъци РДФ гориво. Дружеството има нужното разрешително за оползотворяване на отпадъци, като условието да го получи бе съществуващата мониторингова система да бъде усъвършенствана.

"Имаме разрешение за оползотворяване на РДФ. На 9 април 2019 г. ни бе издадено комплексно разрешително за изгаряне на неопасни отпадъци в съществуващата горивна инсталация за производство на електрическа енергия. Условието в нашето разрешително бе съществуващата мониторингова система да бъде допълнена за измерване на още три показателя по компонент въздух, като това условие е необходимо да бъде писмено потвърдено от РИОСВ - Перник".

Това каза за Dir.bg инж. Емил Христов, изпълнителен директор на ТЕЦ "Бобов дол", в отговор на въпрос какви са причините министърът на околната среда и водите Емил Димитров да заяви, че има намерение да спре дейността на една от инсталациите в ТЕЦ-а.

- Ние изпълнихме това изискване като през октомври 2019 г. дружеството разшири мониторинга на СОИ 2, която пречиства отпадъчните газове на един блок. При последната проверка на РИОСВ - Перник на 8 януари 2020 г. отново е констатирано, че дружеството е изпълнило условието.

Нашето разрешително е издадено от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) - София, което също в свое становище посочва, че сме изпълнили всички условия и към настоящия момент ние разполагаме с необходимата документална и техническа възможност за извършване на дейност по оползотворяване на неопасни отпадъци, тъй като инсталацията ни отговаря в пълна степен на изискванията на Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (Обн. ДВ. бр.36 от 16 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г.).

- Кога подадохте документи за Вашето намерение към компетентните органи?

- В началото на 2016 г. проведохме процедура за преценка необходимостта от оценка на влиянието върху околната среда във връзка с реализация на намерението ни част от въглищата да се заместят с РДФ.

За процедурата е издадено решение на РИОСВ - Перник. Въз основа на Решение за ОВОС дружеството провежда необходимите съгласувателни процедури по съответните институции, като МОСВ, община, РЗИ и други, преди да подаде заявление в Изпълнителна агенция по околна среда за издаване на ново комплексно разрешително, включваща добавянето на нови алтернативни горива.

Отделно ние имаме на площадката си пречиствателни станции, които пречистват образуваните отпадъчни газове, както и електростатични и ръкавни филтри. От 16 декември 2019 г. сме осигурили и достъп на РИОСВ - Перник до видеонаблюдение. Като те в реално време наблюдават подаваните горива.

- Та това са близо 3 години процедура!

- Да, точно така. Три години усилена работа и постоянни проверки, въз основа, на които ние получихме необходимите разрешителни.

- След като на Дружеството са издадени документи за дейности с отпадъци, може ли да са каже, че инсталацията на "ТЕЦ Бобов дол" отговаря на изискванията на законодателството по управление на дейностите с отпадъци?

- Няма как да получим каквото и да е било разрешение, ако дори по един критерий не отговаряме на изискванията на нашето и европейското законодателство. Вие сами виждате, че процедурата е дълга и сложна, проверяват ни от всяка страна, докато получим разрешение за каквото и да е било. Така че, да, инсталацията ни отговаря на изискванията на закона!

- Какви отпадъци оползотворявате?

- Неопасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране и ясно са описани в нашето комплексно разрешително.

- В медиите излезе информация, че заловените контейнери на пристанищата във Варна и Бургас са били за Вас. Как ще коментирате?

- Това е поредната клюка, която бе тиражирана в медиите.

- Дейността оползотворяване не е ли приоритетна пред обезвреждането, т.е. депонирането на общинските депа?

- Оползотворяването на РДФ стои на по-горен ред в йерархията за управление на отпадъците спрямо депонирането. Депонирането води до редица неблагоприятни въздействия върху околната среда, както и отделянето на парникови газове. Вместо отпадъкът да гние по сметищата, ние по регламентиран начин го внедряваме в производството на енергия. Смятам, че правилното управление на отпадъците е от жизнено важно значение за българската икономика.