0.5% от енергийния микс в ТЕЦ "Бобов Дол" ще бъде RDF. Това заяви главният еколог на Дружеството инж. Елка Зарева във връзка с обществените дискусии относно инвестиционното намерение за изгаряне на RDF в производствената дейност на ТЕЦ "Бобов Дол". Ето какво поясни тя  относно идеите на Дружеството в тази посока.

- Инж. Зарева, започваме по същество с най-наболелия въпрос за всички. Имате ли разрешително за горене на отпадъци? Вярно ли е, че горите незаконно отпадъци?

- Към момента имаме официално разрешително, подписано от Регионална инспекция по околна среда /РИОС/ - Перник и от Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ - София за пробно изгаряне на определено количество RDF гориво. Подали сме всички необходими документи в институциите за издаване на ново комплексно разрешително на ТЕЦ "Бобов Дол" ЕАД, в което да бъде упоменато това, че ни се позволява да изгаряме този нов вид гориво. Към момента имаме уверение от страна на ИАОС - София, че то ще бъде издадено до средата на месеца.

Държим да опровергаем всички спекулации от страна на "Гринпийс", които се опитват да покажат, че използваме този вид гориво незаконно.

Дори от началото на седмицата на територията на Дружеството тече съвместна проверка на РИОС - Перник и ИАОС, които са на място в ТЕЦ "Бобов Дол" и със своите подвижни лаборатории правят замери на всички съоръжения. Окончателните резултати от текущото измерване ще са готови в средата на месеца. По предварителни данни не са констатирани никакви нарушения съгласно действащото в момента Комплексно Разрешително и разрешението за пробни изпитвания в експлоатационни условия за съвместно изгаряне на въглища и RDF. В началото на ноември от страна на ИАОС в присъствието на представители на РИОС - Перник отново бяха завършени замери на изпусканите емисии с тяхната акредитирана лаборатория. Непрекъснато сме подложени на строг контрол от страна на всички институции, непрекъснато текат планови и непланови проверки и към момента не са констатирани абсолютно никакви нарушения от наша страна.

 

 

 

- Изгарянето на какви количества RDF се предвиждат във Вашето ново Комплексно разрешително?

- В процентно отношение планираме да заменим 0,5% от използваните въглища с въпросното алтернативно гориво. За да бъде по-ясно - по принцип изгаряме средно по 19 000 т въглища на денонощие, като 0,5% от тях представляват около 95 т отпадъци. На годишна база това означава, че на година можем да оползотворяваме около 35 000 тона отпадък. Тези цифри се приемат при ритмични доставки и максимален брой работни часове на трите блока на Дружеството.

- Планирате ли да правите технологични обновления по Вашите съоръжения, за да обезпечите използването на новото гориво?

- В технологично отношение не предвиждаме технически изменения в работата на основните ни съоръжения. Технологията на производство и след внедряване на измененията ще включва същите технологични процеси, които се прилагат към момента. Дейността по изгаряне на отпадъци ще се осъществява в съществуващата горивна инсталация за производство на електрическа енергия, която е с общ капацитет от 630мв, който капацитет няма да бъде променян, поради факта, че както вече споменах просто 0,5% от използваните въглища ще бъдат заменени с RDF.

- Какво Ви накара да търсите алтернативи на въглищата във Вашето производство?

- Основната причина са нарастващите цени на въглеродните емисии, които се налага да закупуваме ежегодно, за да можем да продължаваме нашата производствена дейност. От началото на годината цената им се е вдигнала почти 3 пъти, а прогнозите на световните експерти са за покачване с още 400% до 2050 година, което би довело до фалит на всички Дружества от нашия сектор.

Освен това тенденциите в Европейския съюз при въглищните централи са именно за съвместно изгаряне на въглища с други ниско емисионни горива. С цел да се докаже твърдението ни, може да се направи справка, че в центъра на една от най-добре развитите европейски столици - Виена, както и в центъра на Копенхаген, са изградени такива инсталации. Това показва не само тяхната ефективност, но и доказва, че по никакъв начин горенето на този вид отпадък не нанася вреди на околната среда.

- Като споменахте екология и Европейски съюз, какво правите за подобряване на екологичните параметри на Дружеството и отговаряте ли на законодателството ?

- По смисъла на българския закон ТЕЦ "Бобов Дол" ЕАД отговаря и се класифицира като "инсталация за съвместно изгаряне" и съответства с изискванията за най-добри налични техники съгласно БРЕФ Документите, които по същество са изискванията на Европейския съюз.

Нашата инсталация е оборудвана със средства за извършване на собствени непрекъснати измервания на емисиите прах, серни окиси, азотни окиси и въглеродни окиси и работим изцяло в съответствие с нормите.

Поели сме и безусловно спазваме редица ангажименти към Министерството на околната среда и водите с оглед спазване на поетите задължения на страна ни към Европейския съюз за намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. В състава на емисиите, излъчвани в атмосферата от изгарянето на кафяви въглища влизат вредни вещества, които са съпоставими с тези при изгарянето на неопасни отпадъци. В зависимост от състава, доста често заявените кодове отпадъци за изгаряне са с по-добри показатели от тези на въглищата. В тази връзка внедряването на това гориво в нашата производствена дейност значително ще ограничи емисиите от парникови газове в резултат от редуциране на използваните количества изкопаеми горива.