За да бъде удължен животът на въглищните централи по европейски правила, трябва да се потърсят варианти за разнообразяването на техния енергиен микс. Сред тях е въвеждането на РДФ като алтернативно гориво, както и използването на биомаса. След обстоен анализ "Топлофикация Сливен" изготви нова инвестиционна стратегия с дългосрочна визия. В нея е заложено внедряването на РДФ и биомаса, които да заместят част от въглищата.

За бъдещето на въглищните централи разговаряме с директора на "Топлофикация Сливен" ЕАД инж. Павлин Костов.

- Здравейте, инж. Костов, политиката на ЕС налага постепенно да бъдат затворени въглищните централи. Има ли според Вас начин да бъде удължен техният живот?

- Първо смятам, че без ТЕЦ-овете у нас енергетиката и икономиката ни биха били изправени пред истински колапс. Надявам се държавата ни да защити българския въгледобив, защото той е от изключителна важност за енергийната сигурност на страната ни. Да не говорим за социалната цена, която ще платим, ако се върви към "затваряне", преди да е създадено нещо ново. Става дума за над 100 хиляди работни места. Такава е реалността за момента. Не съм аз човекът, който може да дава оценка на европейските политики, но американската и китайската икономика растат на базата на добива и използването на въглеводородите, а в Европа всички чакат забавяне на ръста. Иначе, за да бъде удължен животът на въглищните централи по нашите европейски правила, трябва да се потърсят варианти за разнообразяването на техния енергиен микс. Един от начините е въвеждането на РДФ като алтернативно гориво, както и използването на биомаса. След направен обстоен анализ изготвихме нова инвестиционна стратегия с дългосрочна визия. В нея сме заложили на внедряването на РДФ и биомаса, които да заместят част от въглищата. Те са по-екологични и са на по-ниски цени. Нашата основна цел е да постигнем по-голяма рентабилност на пазара и да се намалят емитираните вредни емисии в атмосферния въздух.

- Как тези промени в производствената Ви дейност ще се отразят на вас, като предприятие, и как ще го усетят хората?

Ползите са в две основни направления - икономически и екологични. Чрез диверсификация на горивната база на Дружеството имаме перспектива за запазване на цената на топлоенергията, както и опазване на околната среда.

- Нека поговорим сега и за биомасата, и за РДФ. Каква биомаса ще използвате в производството си на енергия?

- Предимно слама. Безспорно биомасата е най-екологичното гориво и при нейната преработка не се отделят вредни емисии. Самото название подсказва, че тя е "био". То е част от европейската политика за създаване на Кръгова икономика, тоест икономика, която максимално използва всички ресурси.Образно казано следва "кръговрата на живота".

- Разкажете ни повече за РДФ.

- РДФ не е просто боклук. Той представлява преработени отпадъци с цел употребата им като заместващо или вторично гориво за циментови и горивни инсталации. Самото превръщането на отпадъците в гориво от отпадъци, изисква спазването на определени стандарти. Ефективното оползотворяване на РДФ е много по-безвредно за околната среда.

- Как ще следите емисиите във въздуха?

- Изградили сме газоочистваща инсталация, с която се улавя серни оксиди, прах, хлороводород и флуороводород. Имаме и 4 циклона за редуциране на прах в димните газове. Притежаваме електрофилтри, които служат за намаляване на емисиите на прах и тежки метали в димните газове от двата котела. Те чистят почти всички фини прахови частици. По отношение на технологиите, които да предпазват околната среда, ние, според мен, сме една от водещите топлоцентрали в страната.

- Но хората, като чуят РДФ, изпитват съмнения. Как ще можете точно да следите оползотворените количества?

- Контролът ще се осъществява посредством специално монтираните уреди за измерване. Имаме инсталирани ниско-емисионни горелки, чиято задача е случайно от колите излязат някои от посочените вредни газове, те да провокират тяхното изгаряне. Това се случва чрез достигане на изключително висока температура. По този начин се гарантира, че димът, който излиза от комина, е в допустимите стойности. Може би гражданите изпитват съмнения, защото не знаят какво точно е РДФ. Пак да повторя - оползотворяването на РДФ е екологично обосновано и се използва във всички развити страни.

- Какви други подобрения направихте, за да отговорите на очакванията на Вашите абонати?

- Подменихме старите абонатни станции с нови. По топлопреносната мрежа ремонтирахме тези участъци, които имаха нужда от обновление.

- Колко са абонатите, избрали централното отопление?

- Нашите битови абонати са около 14 000. Детските градини, училищата, болниците, общините, както и редица предприятия в областта също са на централно отопление.

- Видях в местните медии, че две детски градини са останали без парно. На какво се дължи това?

- Поради авария. Имахме проблем при ремонта, защото бяхме възпрепятствани от собственици, които бяха поставили незаконните си гаражи върху трасето на самия топлопровод. Това забави сериозно работата ни по отстраняването на аварията, но все пак успяхме да се справим за няколко дни.

- Занапред как виждате бъдещето на "Топлофикация Сливен" ЕАД при тази динамика в сектора Ви?

- Планирали сме да инвестираме в подобряването и модернизиране на съоръженията си. Ще оптимизираме производствената си дейност чрез оползотворяване на модифицирано гориво и биомаса. Всички тези усилия са, за да предприемем навременни мерки, които да подобрят екологията.