На база на предварителни данни и оценки за месец януари 2021 г. се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) да бъде положително в размер на 405 млн. лв. (0,3 % от прогнозния БВП). За сравнение, за януари 2020 г. бе отчетено превишение на приходите над разходите в размер на 878,6 млн. лв., съобщиха от Министерство на финансите.

Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2021 г. намаляват незначително спрямо отчетените за същия месец на предходната година (с около 2,7 на сто), докато при разходите се отчита нарастване, свързано главно с предприетите социално-икономически мерки за преодоляване на негативните ефекти от пандемията от COIVID-19 и по-високи разходи за социални плащания (основно в частта за пенсии), разходи за персонал и други.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

  • Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 3 675 млн. лв. (7,7 % от годишния разчет) и се свиват с 2,7 на сто спрямо отчетените за яниуари 2020 година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП намаляват номинално спрямо януари 2020 г. със 131,4 млн. лева., докато постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с 31,2 млн. лева.
  • Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2021 г. са в размер на 3 270 млн. лв., което е 6,2 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за януари 2020 г. бяха в размер на 2 895,9 млн. лева.
  • Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.01.2021 г. от централния бюджет, възлиза на 165,5 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

МФ отбелязва в съобщението си, че статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за януари 2021 г., ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на февруари 2021 година.