Броят на изплатените от Държавното обществено осигуряване работни дни във временна неработоспособност устойчиво нараства. При отсъствие на съществена промяна в средния брой работни дни, падащи се на един издаден болничен лист, движещата причина за нарастването на изплатените от ДОО работни дни се крие зад по-големия брой издадени болнични листове с по-голяма продължителност (най-вече от 15 до 30 календарни дни включително). Това е един от изводите от анализ "Фактори, обуславящи динамиката на дните във временна неработоспособност поради общо заболяване (2014-2018 г.)" на НОИ.

Анализът е публикуван в третия брой на информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ) за 2019 г.

Увеличава се и броят на осигурените, ползвали парични обезщетения при временна неработоспособност поради общо заболяване. Този процес обаче протича паралелно с нарастване на броя на декларираните от работодателите изплатени от тях работни дни за временна неработоспособност поради общо заболяване. За тях оценките на НОИ на база данните от персоналния регистър на осигурените лица показват, че през 2014 г. са били 4 871,8 хил. дни, а през 2018 г. - 5 779,2 хил. дни. Отделно към това нараства и среднодневният размер на паричното обезщетение, като това се дължи предимно на икономически фактори, отбелязват от НОИ.

В периода 2014-2018 г. е налице устойчива тенденция на повишаване на разходите на ДОО за изплащане на парични обезщетения при временна неработоспособност поради общо заболяване. През 2018 г. разходите за обезщетения, дължими за съответната година, са малко под 557 млн. лв., което е с над 195 млн. лв. или 54 на сто повече от 2014 г.

Причините за увеличаването на разходите са свързани с ръста на изплатените от ДОО работни дни във временна неработоспособност поради общо заболяване, както и заради увеличение на среднодневния размер на паричните обезщетения при временна неработоспособност поради общо заболяване. През 2014 г. хората, получили поне едно парично обезщетение при временна неработоспособност поради общо заболяване, без двойно броене според вида на обезщетението, наброяват малко над 782 хиляди. През 2018 г. техният брой доближава 899 хиляди. Това е нарастване със 116,6 хиляди (около 15 на сто), сочат данните на НОИ.

От 1781,7 хиляди през 2014 г., броят на болничните листове с плащане от ДОО на парично обезщетение при временна неработоспособност поради общо заболяване нараства до 2 126,1 хиляди болнични листа през 2018 г. Налице е внушителен ръст от 344,4 хиляди болнични листа или с над 19 на сто.

Броят на хората с обезщетения и броят на издадените болнични листове с плащане от ДОО нарастват с близки темпове, като малко по-голям е темпът на нарастване при броя на болничните листове. За това свидетелства показателят за броя на болничните листове, които се падат на един човек с обезщетение - от 2,28 листа на човек (2014 г.) стойността на показателя нараства до 2,36 листа на човек (2018 г.). Същевременно, средният брой изплатени от ДОО работни дни, които се падат на един болничен лист (като цяло) запазва стойността си в годините. От 8,34 работни дни през 2014 г., през 2018 г. броят на изплатените работни дни на един издаден болничен лист, по който има плащане от ДОО, нараства до 8,36 дни, сочи анализът.

Най-голямо увеличение е налице при болничните с плащане от ДОО с продължителност до 3 календарни дни. За тази група нарастването на броя е над 47 на сто за периода 2014-2018 г. При тях е налице и най-голямо нарастване, в относителен план, на разходите за парични обезщетения за издадени продължения на болнични листове. Но имайки предвид, че делът на болничните листове с плащане от ДОО с продължителност до 3 календарни дни включително е много нисък на фона на общия брой болнични листове с плащане, нарастването в техния брой не е най-съществената непосредствената причина за нарастването на общия брой на изплатените от ДОО работни дни, анализират експертите от НОИ.

Най-голям принос, приблизително 58,5 на сто от общото нарастване, имат болничните листове с продължителност от 15 до 30 календарни дни включително, следвани с болничните листове с продължителност между 8 и 14 календарни дни включително (19,7 на сто). Независимо че техният брой нараства съответно с 32 на сто и 31,3 на сто за периода 2014-2018 г., приносът им за общото нарастване на болничните дни е многократно по-висок от тези с продължителност до 3 календарни дни заради тяхната по-голяма средна продължителност, допълват от НОИ.

Изплатените от ДОО работни дни нарастват от 14,9 млн. дни през 2014 г. до 17,8 млн. дни през 2018 г. Увеличението за пет години е с близо 20 на сто, приблизително 2,9 млн. работни дни. От своя страна, среднодневният размер на паричните обезщетения нараства от 24,33 лв. през 2014 г. до 31,30 лв. през 2018 г. Увеличението е близо 29 на сто, се посочва в анализа.