През февруари 2022 г. 27.3% от нефинансовите предприятия посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с месец по-рано, при 54.6% няма промяна. 17.8% са регистрирали увеличение.

Година по-рано, през февруари 2021 г., намаление в приходите от продажби спрямо предходния месец са посочили 34.1% от нефинансовите предприятия, 47.9% - без промяна, и 17.6%.

Разпределението по икономически дейности показва, че през февруари 2022 г. 33.3% от предприятията в дейност "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности" са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от предприятията в дейностите "Строителство" - с 29.8%, и "Търговия, транспорт и ресторантьорство" - с 29.6%.

През февруари 2022 г. 10.9% от нефинансовите предприятия са предприели стъпки за ползване на "платен отпуск" за наетия персонал (при 13.3% за февруари 2021 година). Следват "дистанционна форма на работа" - 10.6% (при 13.2% за февруари 2021 г.), и "неплатен отпуск" - 7.6% (при 13.5% за февруари 2021 г.), а към наемане на нов персонал през февруари 2022 г. са пристъпили 5.5% от нефинансовите предприятия (при 7.0% за февруари 2021 г.).

94.9% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност и през март 2022 г., 2.3% - ще преустановят временно дейността си, а 1.6% очакват да прекратят дейността си.

НСИ пояснява, че изследването "Нефинансови предприятия" се е провело през март сред избрани на случаен принцип 3770 предприятия с приблизително 230 хил. наети лица, като участието е доброволно. Анкетирани са предприятия, което извършват една или повече дейности на едно или повече места и произвеждат стоки или услуги за трети лица, от сферите: индустрия; строителство; търговия, транспорт и ресторантьорство; операции с недвижими имоти; създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения; професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности; култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности.