Днес разговаряме с Илия Йорданов - управителя на Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД, една от устойчиво развиващите се компании в сферата на търговия с електрическа енергия.

- В качеството Ви на управляващ едно от големите дружества за търговия с електрическа енергия, бихте ли ни запознали с новостите на електроенергийния пазар, като например от кога влиза в сила задължението на всички юридически лица да излязат на свободния пазар?

- Здравейте и благодаря за отправената покана да коментираме тема, която ще засегне над 300 000 стопански потребители от тази есен. Предстои приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, според който всички небитови крайни клиенти или т.нар. малки стопански потребители с годишно потребление под 100 000 КВтч., които до момента са все още на регулирания пазар, ще бъдат задължени да излязат на свободния пазар на електрическа енергия, считано от 1 октомври тази година.

- Означава ли това тогава, че до 1 октомври всички стопански потребители, които не са излезли на свободния пазар, трябва да си изберат търговец на електрическа енергия, с когото да сключат договор?

- Не е задължително, но е препоръчително.

В 15-дневен срок от влизането в сила на този закон крайните снабдители са задължени да изпратят уведомление до всеки небитов краен клиент за прекратяване снабдяването с електрическа енергия от 1 октомври 2020 г.

В случай, че към 1 октомври 2020 г. тези клиенти не са сключили договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, доставката на електрическа енергия ще се извършва от досегашния им доставчик, а именно местното електроснабдително дружество ЧЕЗ Електро, ЕВН Електроснабдяване, Енерго-про Продажби.

В проектозакона пише, че тези доставчици сключват типов договор с клиентите, които към 1 октомври 2020г. не са сключили договор с търговец на електрическа енергия. Типовият договор е със срок от 1 октомври 2020г. до 30 юни 2021 г., като до сключването доставчикът осигурява доставката на електрическа енергия. В срок до 31 август 2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава образец на типовия договор, с който се уреждат правата и задълженията на страните, условията за доставка на електрическа енергия и за прекратяване на договора, както и пределната цена на доставката. Казано накратко, тези стопански потребители, които не излязат на свободния пазар и не сключат договор с търговец на електрическа енергия до 10 септември 2020 г., ще останат служебно при досегашния си доставчик - съответните електроснабдителни дружества ЧЕЗ Електро, ЕВН Електроснабдяване, Енерго-про Продажби.

- Щом това ще се случва служебно, как ще се определят цените, по които ще се купува ток от тях?

- В проектозакона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката се прави изключение, с въвеждането на този преходен период до 30.06.2021, в който клиентите без избран доставчик автоматично сключват нов договор с крайния снабдител, което в действителност (обаче) не им гарантира най-добри условия и цени и може да ги ощети. Цените ще са служебно определени и едва ли ще са най-изгодните на пазара.

Ето защо препоръчвам на всички, които предстоят да излязат на свободния пазар от 1 октомври да бъдат проактивни и сами да изберат своя доставчик на електрическа енергия. Със сигурност, запознавайки се с предлаганите условия и индивидуалните оферти на търговците на електрическа енергия, ще намерят тази, която в най-пълна степен отговаря на техните потребности и възможности, както и най-добрата цена. За българския пазар все още цената е факторът с най-голяма тежест, който се взима предвид при избора на доставчик.

- Завинаги ли ще могат да си останат клиенти на ЧЕЗ, ЕВН или Енерго про? Все пак със сигурност ще има хора, които по някаква причина няма да им се занимава с това да търсят нов доставчик - търговец.

- Както вече споменах, този вариант се въвежда за преходен период най-късно до 1.7.2021 г. След този срок, всички юридически лица без сключени договори за доставка на електрическа енергия с доставчик - търговец ще бъдат служебно препращани към т.нар. доставчик от последна инстанция (ДПИ).

- Какво значи доставчик от последна инстанция?

- Законът за енергетиката дефинира доставчика от последна инстанция, като дружество с лиценз, което осигурява снабдяване с електрическа енергия в случаите, когато на свободния пазар, потребителят остане без доставчик по някаква причина, т.е. законът регламентира потребителите, които не са избрали търговец на електрическа енергия да се захранват от ДПИ до избора на нов доставчик - търговец. Цената на ДПИ е по-висока, но това стимулира клиента да бъде активен и да избере доставчик своевременно, за да получи най-добрата цена.

- Ако трябва да обобщим, кои потребители следва да изберат нов доставчик преди 10.09.2020 г. за да може от 1 октомври да са на свободния пазар?

- Всички юридически лица, които се снабдяват от краен снабдител - ЧЕЗ Електро, ЕВН Електроснабдяване, Енерго-про Продажби.

Договорът с новия доставчик, трябва да бъде сключен най-късно до 10 септември. Това е така, защото има процедурни срокове по прехвърляне на партиди, които задължително трябва да бъдат спазени. Ако някой изпусне този срок, за месец октомври 2020 г. ще остане при настоящия си краен снабдител и ако сключи договор до 10 октомври 2020 г., ще може да излезе на свободния пазар от 1 ноември 2020г. Потребителите могат да сменят своя доставчик към съответен месец, като направят това в срок до 10-то число на предходния месец.

- Каква е самата процедура по излизане на свободния пазар и избор на нов доставчик - търговец? Много ли време отнема?

- С последните промени, които влизат в сила, процедурата по преминаване от регулиран към свободен пазар е значително облекчена. Клиентът единствено трябва да избере и да сключи договор с новия си доставчик - търговец на електрическа енергия. Всички други документи и процедури се поемат и извършват изцяло от избрания търговец.

- Все пак крайните потребители едва ли са запознати с дейността и предлаганите цени от различните фирми, които се занимават с търговия с електрическа енергия. Как ще могат да се ориентират?

- В проектозакона е планирано създаването на специализирана платформа, до която ще имат безплатен достъп всички стопански потребители с годишно потребление под 100 000 КВтч. На нея ще могат да се сравняват цените, предлагани от отделните дружества. Предполагам, че тя ще функционира по подобие на познатите ни от интернет пространството калкулатори, които изчисляват цените, напр. на застраховките на различните застрахователни дружества. Платформата несъмнено ще улесни клиентите при избора на доставчик на услугата, но искам да уточня, че тези цени ще са ориентировъчни. В зависимост от конкретния потребителски профил и спецификата в потреблението доставчиците ще могат да предложат на потребителите индивидуални оферти, с индивидуални цени, респ. преференции и условия.

- След като отправихте препоръка към потребителите да бъдат проактивни в избора си на търговец на електрическа енергия, готови ли сте да посрещнете и предложите оферти на тези стопански клиенти, на които им предстои излизане на свободния пазар от 1 октомври 2020г.?

- Компанията Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД е сред водещите търговци на електрическа енергия в България с над 10 годишен опит в сферата на търговията с електрическа енергия и обслужването на крайни клиенти. Ние разполагаме с експертен екип, който ще обърне внимание на всяко едно запитване и сме готови да откликнем на нуждите и потребностите чрез индивидуален подход, експертен съвет и адекватно обслужване.