Общият индекс на цените на производител през май 2021 г. се увеличава с 1.9% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в добивната промишленост - с 10.0%, в преработващата промишленост - с 1.7%, както и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.2%.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 4.9%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 3.8%, и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 2.0%. Понижение на цените е отчетено при производството на напитки и при производството на тютюневи изделия - с по 0.2%.

Общият индекс на цените на производител през май 2021 г. се увеличава с 13% в сравнение със същия месец на 2020 година.

По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 31.1%, в преработващата промишленост - с 13.9%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ -с 8.3%.

По-значителен ръст е отчетен при производството на основни метали -с 47.7%, производството на каучук и пластмаси - с 11.9%, и при производството на химични продукти - с 10.4%.

Намаление на цените се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло- с 2.1%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2021 г. се увеличава с 1.3% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в добивната промишленост - с 5.9%,в преработващата промишленост - с 1.3%, както и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.8%.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - със 7.2%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 1.8%, и производството на електрически съоръжения - с 1.5%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2021 г. нараства с 8.9% в сравнение със същия месец на 2020 година. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 27.8%, в преработващата промишленост - с 9.7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.0%.

Спрямо май 2020г. по-значителен ръст в преработващата промишленост е регистриран при: производството на основни метали - с 44.6%, производството на химични продукти - със 17.9%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 9.4%, производството на електрически съоръжения -с 9.1%. Намаление е отчетено при производството на облекло - с 1.6%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през май 2021 г. се увеличава с 2.7% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2020 г. - с 19.7%.