През декември 2020 г. се наблюдава съществен спад на приходите и оборотите в голяма част от икономическите сектори на страната. Това е видно от последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Търговия на дребно

Оборотът в търговията на дребно през последния месец на 2020-а е с 12% под равнището си година по-рано.

През декември се наблюдава годишен спад на оборота при всички големи групи: търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 27.0%), търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговия с автомобилни горива и смазочни материали (с 10.7%) и търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (със 7.5%).

Значителен спад на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 60.2%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 15.1%, докато при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет е отчетен ръст - с 40.1 на сто.

Промишленост

През декември 2020 г. е регистрирано годишно понижение с 3.3% и при промишленото производство.

Голямо намаление има в добивната промишленост - с 6.9%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ също - с 6.0%, както и при преработващата промишленост - с 2.2%.

Значителен спад в преработващата промишленост е отчетен при: производството, некласифицирано другаде - с 49.7%, производството на напитки - с 23.4%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 23.2%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 18.3%. Най-голямо увеличение е регистрирано при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 34.9%, производството на електрически съоръжения - с 18.3%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 15.6%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 15.5 на сто.

Строителство

През последния месец на 2020-а се отчита годишен спад от 7.1% на строителната продукция. За този резултат допринасят спадовете, както при сградното, така и при гражданското/инженерното строителство, където намалението е съответно с 11.1 и 1.3 на сто.

Външна търговия

През декември 2020 г. общият внос на стоки намалява на годишна база с 6.2% спрямо и възлиза на 5,158 млрд. лева.

Увеличение обаче е регистрирано при общия износ на стоки. Експортът възлиза на 4,432 млрд. лв. и нараства с 5.6% спрямо декември 2019-а. Въпреки това обаче външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 726.5 млн. лева.

Туризъм

Приходите от нощувки през декември 2020 г. достигат 15 млн. лв. и са със 71.3 на сто по-малко в сравнение с декември 2019 година. Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани - с 82.3 на сто, така и от български граждани - с 63.6 на сто.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2020 г. е 9.9 на сто, като намалява с 15.3 процентни пункта в сравнение с декември 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 10.4 на сто, следват местата за настаняване с 3 звезди - 10.1 на сто, и с 1 и 2 звезди - 9.4 на сто.

През декември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са работили 1 538 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 45.6 хил., а на леглата - 92 хиляди. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 24 на сто, а броят на леглата в тях - с 23.1 на сто.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2020 г., е 271.1 хил., или със 70.1 на сто по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (със 78.7 на сто) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.