"Европейският Зелен пакт ще предостави нови възможности за цялостно развитие на енергийния сектор. Амбициозната програма на Европейския съюз цели да преобрази из основи икономиката по начин, по който иновативните технологии да заемат значимо място във всеки бранш. Енергийната трансформация е шанс за дълбока модернизация на обществото ни и едновременно намаляване на въглеродния отпечатък. По този начин се опазва околната среда и качеството на въздуха. Постигането на тези задачи изисква ясна визия и конкретни проекти. Основна роля за изпълнението на зелената политика имат правителството, бизнесът, НПО-тата и всеки един гражданин." Това заяви инж. Христин Илиев, изпълнителен директор на "Топлофикация Бургас".

По думите му през следващите години трябва да се работи много активно, за да се намерят най-добрите и икономически издържани решения.

"Смятам, че изпълняването на задачите на Зелената сделка трябва да е добре балансирано - между екологичните цели и защитата на българските национални интереси. Прибързаните и недобре обмислени решения ще окажат негативен ефект върху социално-икономическото развитие на страната, националната и регионална конкурентоспособност, както и на енергийната сигурност", подчерта инж. Илиев.

Той посочи, че ръководството на "Топлофикация Бургас" имат амбициозна програма за инвестиции в подобряване на топлопреносната мрежа в града и осигуряването на още по-чисто и екологично отопление за клиентите. Вече са създали план за устойчивото развитие на предприятието.

"В краткосрочен план сме заложили на извършване на подобрения на основни съоръжения, осъществяващи преноса на топлинна енергия към крайните потребители на територията на Бургас. Основната цел на тези мероприятия е подготовка на мощностите ни за работа през зимните месеци и гарантиране на сигурно отопление и гореща вода. При оползотворяване на биомасата няма вредно въздействие върху околната среда. Тя е сред най-екологичните горива, които могат да се използват при производството на енергия. Това дава и възможност цената на топлоенергията да се запазва по-достъпна за потребителите предвид рекордно високата стойност на газа в последните месеци", коментира инж. Илиев.

И припомни, че преди повече от 15 години в "Топлофикация Бургас" е внедрено съоръжение за комбинирано високоефективно производство на топлинна и електрическа енергия. Технологията се базира на използването на газо-бутални двигатели на финландската фирма.

"Използването на тази технология позволява достигане на обща ефективност над 75% и икономия на първична енергия за една година повече от 15% в сравнение с разделното производство на електрическа и топлинна енергия", обясни инж. Илиев и посочи, че това е един от добрите примери за реализирани проекти в предприятието.

По думите му инсталацията отговаря на всички български и европейски изисквания за опазване на околната среда.

"Съоръжението дава възможност на "Топлофикация Бургас" комбинирано да произвежда топлинна и електрическа енергия от един и същи енергиен източник. В сравнение с традиционно произведената електроенергия, при когенерацията допълнително произведената топлина се използва за отоплителните нужди на потребителите. С инвестицията ни произвеждаме надеждна, сигурна и екологична енергия", отбеляза инж. Илиев.

"Основните предимства на когенерационната система са оптималност при използване на енергията чрез едновременно производство на топлина и електричество, постигане на добри екологични показатели и ниска стойност на вредните вещества заради използването на катализатори, икономичност чрез производство както на електрическа, така и на топлинна енергия и напълно автоматична експлоатация - чрез използване на ефективни системи за дистанционен контрол. С успешно реализирания проект ние повишаваме енергийната ефективност и намаляваме емисиите на СО2, отделян в атмосферата", каза изпълнителният директор на "Топлофикация Бургас.

Той допълни, че инвестицията е част от цялостната им стратегия за постигане на нисковъглеродно производство на чиста и зелена енергия.

Изпълнителният директор на "Топлофикация Бургас" подчерта, че решенията, които вземат, са изцяло в съответствие с политиката на Европа за намаляване на въглеродните емисии.

"Продължаваме мисията си да доставяме надеждно отопление на клиентите. Благодарение на всички тези усилия и инвестиции се намалява въглеродният отпечатък", каза инж. Илиев. Той подчерта, че именно централизираното топлоснабдяване е един от най-ефективните, икономични и екологични начини за отопление през зимата.

"Топлофкациите са важна част устойчивото енергийно развитие на България и чрез дейността им се запазва енергийната независимост и сигурност на страната", допълни инж. Илиев.