За януари - октомври 2018 г. търговското салдо на страната е отрицателно в размер на 1829 млн. евро (3.5 на сто от БВП) при дефицит от 251.9 млн. евро (0.5 на сто от БВП) за същия период на 2017 г., съобщава Българската народна банка.

Износът на стоки през октомври е 2756.4 млн. евро, като се повишава с 276.3 млн. евро (11.1 на сто) в сравнение с този за октомври 2017 г. За януари - октомври 2018 г. износът е 22 872.2 млн. евро (43.3 на сто от БВП), като нараства с 474.2 млн. евро (2.1 процента) в сравнение с този за същия период на 2017 г. 

Вносът на стоки за октомври 2018 г. е 2989.7 млн. евро, като нараства с 452 млн. евро (17.8 на сто) спрямо октомври 2017 г. За първите десет месеца на 2018 г. вносът е 24 701.3 млн. евро (46.8 на сто от БВП), като се увеличава с 2051.3 млн. евро (9.1 на сто) спрямо същия период на 2017 г. 

Салдото по услугите е положително в размер на 157.5 млн. евро при положително салдо от 95.8 млн. евро за октомври 2017 г. За януари - октомври 2018 г. салдото е положително в размер на 3110.1 млн. евро (5.9 на сто от БВП) при положително салдо от 2679.4 млн. евро.

Текущата и капиталова сметка на страната за октомври е положителна и възлиза на 131.8 млн. евро при излишък от 119.4 млн. евро за октомври 2017 г. 

 За януари - октомври 2018 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 3126.2 млн. евро (5.9 на сто от БВП) при излишък от 4055.1 млн. евро (7.8 на сто от БВП) за януари - октомври 2017 г.

 

За октомври 2018 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 56.1 млн. евро при излишък от 78.8 млн. евро за октомври 2017 г. За януари - октомври 2018 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 2609 млн. евро (4.9 на сто от БВП) при излишък от 3676.2 млн. евро (7.1на сто от БВП) за първите десет месеца на 2017 година.

Търговското салдо за октомври 2018 г. е отрицателно в размер на 233.3 млн. евро при дефицит от 57.6 млн. евро за октомври 2017 г. Капиталовата сметка е положителна в размер на 75.8 млн. евро при положителна стойност от 40.6 млн. евро за октомври 2017 г. За първите десет месеца на 2018 г. капиталовата сметка е положителна - 517.2 млн. евро (1 на сто от БВП), при положителна стойност от 378.9 млн. евро (0.7 на сто от БВП) за януари-октомври 2017 г. 

Финансовата сметка за октомври 2018 г. е положителна в размер на 145.8 млн. евро при отрицателна стойност от 168.9 млн. евро за октомври 2017 г. За януари - октомври 2018 г. финансовата сметка е положителна - 2706.8 млн. евро (5.1 на сто от БВП), при положителна стойност от 1985.6 млн. евро (3.8 на сто от БВП) за същия период на 2017 г. 

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари - октомври 2018 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, възлиза на 842.2 млн. евро (1.6 на сто от БВП), като е по-малък с 228.7 млн. евро (21.4 на сто) спрямо този за януари - октомври 2017 г. (1070.9 млн. евро или 2.1 на сто от БВП). През октомври 2018 г. нетният поток на преките инвестиции е положителен - 9.9 млн. евро, при размер от 262.3 млн. евро за октомври 2017 г. 

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - октомври 2018 г. е положителен и възлиза на 267.9 млн. евро, при положителна стойност от 293.3 млн. евро за януари - октомври 2017 г. През октомври 2018 г. той възлиза на 15.2 млн. евро, при 6.5 млн. евро за октомври 2017 година.