Министерството на труда и социалната политика ще стартира до края на седмицата три мерки за запазване на работните места и за намаляване на безработицата.

В пакета "Заетост х3" влизат новият вариант на мярката 60/40, мярката за подпомагане на секторите на транспорта и туризма с 290 лв. за запазване на работно място, както и нова схема за наемане на безработни, съобщиха от социалното министерство.

Ще продължи запазването на работни места по 60/40, като възможност да кандидатстват ще имат предприятия от повече сектори, включително от сектор "Здравеопазване". Те ще получат средства за до три месеца - юли, август и септември, в размер на 60 на сто от осигурителния доход за май 2020 г. и 60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски.

Отпада условието фирмите да не са извършвали дейност в последните месеци. Те трябва да докажат спад на приходите с 20 на сто спрямо същия период през 2019 г. и да са декларирали дължимите данъци за 2020 г. Работодателите, получили средства за запазване на заетостта, ще изплащат на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от осигурителния доход за май 2020 г. Очаква се с новия вариант на мярката да се запазят доходите на около 300 000 души.

Помощ за запазване на работни места се предвижда и за работодатели и самоосигуряващи се от секторите "Транспорт", "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Туризъм", чиито приходи са намалели с не по-малко от 20 на сто спрямо миналата година. Те ще могат да получат компенсации в размер на 290 лв. месечно за работно място, като средствата ще достигнат до около 22 000 работещи. Тази мярка може да се комбинира с 60/40, с което на практика помощта за тези сектори ще стане 80/20. Парите за компенсациите ще бъдат осигурени от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР), като определеният бюджет е в размер на 40 млн. лв. Средствата ще се изплащат за период до 6 месеца.

Третата мярка от пакет "Заетост х3" дава възможност работодатели да кандидатстват в Бюрата по труда за наемане на безработни по процедурата "Заетост за теб" на ОПРЧР. Операцията е с бюджет от 160 млн. лв., като 50 млн. лв. приоритетно са насочени към фирми от секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации". Безработните могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца, в който ще бъде покривана минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя.

"Първи по време, първи по право" за "Заетост за теб"

Предвижда се проектът "Заетост за теб" да осигури заетост на 70 000 безработни, в т.ч. останали без работа вследствие на възникналата пандемия и разпространението на новия коронавирус. Целта е навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни чрез осигуряване на субсидия за заетост. От една страна, това ще спомогне за по-бързото възстановяване на икономическите и производствени процеси в предприятията, а от друга - ще се осигури превенция от изпадане в продължителна безработица на регистрираните в бюрата по труда, съобщиха от Агенцията по заетост.

След 14.00 часа на 1 юли 2020 г. до изчерпване на предвидения финансов ресурс, работодателите, желаещи да се включат в проекта "Заетост за теб", могат да подават своите заявки по електронен път - вижте тук >>

За целите на проекта работодателите могат да кандидатстват за получаване на финансова помощ за срок до три месеца за обявени от тях свободни работни места, като следва да се спазват изискванията на Кодекса на труда. За да се гарантира устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 на сто от подкрепените хора за период, равен на периода на субсидираната заетост.

Целева група по проекта са безработни, регистрирани в дирекции "Бюро по труда", като те не следва да са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 1 (един) месец от подаване на Заявката на работодателя.

На работодателите, които осигурят заетост по проекта, ще бъдат покрити разходите за трудови възнаграждения за наетите в размер на минималната работна заплата, установена за страната, както и дължимите вноски за сметка на работодателите, начислени на базата на минималната работна заплата. Максималният размер на финансовата помощ по проекта е в размер на левовата равностойност на 200 000 евро, или 391 166 лв., съгласно Регламент 1407/2013, публикуван в Официален вестник на ЕС от 20.12.2013 г.

Разходите по изпълнението на проекта се финансират по линия на ЕСФ и националния бюджет. Бюджетът на проекта е 160 000 000 лв., от които е определена национална квота в размер на 50 000 000 лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сектора "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации".

Останалата част от бюджета на проекта е разпределена на квотен принцип по общини съгласно равнището на безработица, броя на новорегистрирани безработни след 13.03.2020 г. и броя на работодателите от съответните общини.

Класирането на работодателите ще се осъществи на принципа "първи по време, първи по право", като заявки ще се одобряват до достигане на определената квота - националната за сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации" и квотата по общини за останалите сектори. Във втория случай (за квотата по общини), при наличие на остатъчен финансов ресурс от определения за дадената област, той ще се преразпредели към друга област.

На официалната страница на Агенцията по заетостта ще се публикува квотното разпределение на финансовите ресурси съгласно изискванията на проекта, а впоследствие, регулярно, - одобрените и неодобрените работодатели и резервен списък.

Подробна информация за условията по проекта може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта, както и на информационните табла в бюрата по труда в страната.