Стартира единен портал на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

От 27 юли спира функционирането на сега действащите сайтове - http://brra.bg и http://icadastre.bg

Единният портал обединява сайтовете на Имотния регистър (ИР) и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) в обща платформа. Проектът е реализиран по Оперативна програма "Добро управление".

Намерението е с новата платформа да се модернизират системите, да се повиши качеството, осъвремени приложният софтуер и да се достигне до високи нива на сигурност и защита.

Новият портал ще бъде презентиран на два етапа:

1. На 9 юни порталът (платформата) ще стане видим за потребителите, с възможност за регистриране на потребителски профили и присъединяване към тях на електронен подпис, сертификат, издаден от Агенция по вписванията или ПИК от НАП.

2. На 27 юли - спират сега действащите - brra.bg и icadastre.bg и се дава възможност за използване на пълната функционалност на портала.

В периода от 9 юни до 27 юли в модернизирания портал ще могат да се извършват следните дейности:

- да се регистрира потребителски профил и към него да се присъедини средство за идентификация, да се направи тестово подписване. Първоначалната идентификация гарантира повишено ниво на сигурност, проследимост на действията и защита на личните данни съгласно европейската регламентация.

- да се извършват свободно справки в Търговския регистър, за които не се дължат държавни такси.

- да се преглеждат сканираните документи, съдържащи се в делата на търговците/ЮЛНЦ, след успешна регистрация на потребителски профил с присъединено средство за идентификация. Важно уточнение е, че издадените преди 23.04.2020 г. сертификати от Агенцията по вписванията няма да могат да се ползват в новия портал. За достъп до функционалностите му, сертификатите трябва да бъдат с дата на издаване след 23.04.2020 г.

- да се извършват нови за Имотния регистър безплатни справки - "Проверка на статус на заявление" и "Проверка на местонахождение на служба по вписванията". Новост за потребителите на Имотния регистър е функционалността "Калкулатор за изчисляване на държавни такси".

До публикуване на пълната функционалност на новия портал, потребителите ще могат да заявяват електронни услуги единствено чрез сега действащите интернет страници. След 27 юли двете страници ще бъдат деактивирани и потребителите ще следва да заявяват и ползват услугите на регистрите през новия портал.

Съгласно тарифата за държавните такси събирани от АВ, за използване на услугите се дължи такса, с изключение на държавните институции, които имат право на безплатен достъп. След 27 юли, заплащането на таксите за услугите чрез отдалечен достъп в ИР ще се извършава единствено по електронен път. Наличните средства по сметка на потребител в icadastre.bg ще бъдат прехвърлени автоматично след 27 юли, ако потребителят е заявил в профила си в новия портал желание за обединяване на профил.

Модернизираният портал ще осигури възможност за работа на потребителите с по-широк кръг устройства, включително мобилни и операционни системи. Порталът няма да бъде достъпен от устройства със стари, неподдържани от производителите операционни системи и браузъри. Единният портал ще работи с актуална версия на операционната система за компютри и смарт устройства (напр. над Windows 8 или MacOS 10 и др.). Интернет браузърите, като Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox или Safari следва да бъдат актуална версия.