Средната месечна работна заплата в България ускорява ръста си през второто тримесечие, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

За периода април-юни средната месечна работна заплата e 1 125 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на годината с 4,5%. Най-голямо е увеличението в дейностите "Селско, горско и рибно стопанство" - с 9,8%, "Строителство" - с 8,2%, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 6,7%. 

На годишна база средната месечна работна заплата расте с 8,2%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 15,5%, "Образование" - с 12,3%, и "Строителство" - с 11,4%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2018 г. е 1 145 лв., за май -

1 110 лв., и за юни - 1 119 лева.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 2 663 лева, "Финансови и застрахователни дейности" - 1 922 лева, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 821 лева.

Най-нископлатени са били наетите в: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 697 лева, и "Строителство" - 887 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9,6%, а в частния - със 7,6%.

Предварителните данни на националната статистика за наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни показват нарастване с 42,6 хил., или с 1,8% спрямо края на март 2018 г., като достигат 2,35 милиона.

Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер: "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 30,7%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7,9%, както и в "Строителство" - с 3,7%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност "Образование" - с 2,7%.

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 21,8 и 16,9%.

В края на юни 2018 г. в сравнение с края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 13,7 хил., или с 0,6%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Строителство" - с 6,4 хил., "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 3,6 хил., и "Транспорт, складиране и пощи" - с 3.4 хил., а най-голямо намаление в "Хотелиерство и ресторантьорство" - със 7,6 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Строителство" - с 5,4%, и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 3,9%, а най-голямо намаление е регистрирано в "Култура, спорт и развлечения" - с 6,6%.