По предварителни данни на Националния статистически институт през декември 2019 г. при сезонния индекс на промишленото производство е регистриран спад от 1.8 на сто в сравнение с ноември 2019 година. През декември 2019 г. календарният индекс на промишленото производство е с 1.5 на сто под равнището на съответния месец през 2018 година.

През декември 2019 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 4.1 на сто, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.4 на сто, а намаление - в преработващата промишленост - с 2.3 на сто.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - със 17.1 на сто, производството на тютюневи изделия - с 16.2 на сто, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 14.4 на сто, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 13.1 на сто. Съществено увеличение е регистрирано при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 11.8 на сто, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.6 на сто, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 6.4 на сто, производството на химични продукти - с 5.5 на сто.

На годишна база ръст на индекса на промишленото производство, изчислен от календарните данни, е отчетен в добивната промишленост - с 4.6 на сто, а спад - при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.3 на сто, и в преработващата промишленост - с 0.1 на сто.

По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 32.4 на сто, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - със 17.1 на сто, производството на лекарствени вещества и продукти - с 16.1 на сто, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 14.1 на сто. Най-голямо увеличение е отчетено при: производството на превозни средства, без автомобили - с 41 на сто, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 32.2 на сто, производството, некласифицирано другаде - с 29 на сто, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 10.4 на сто.

Как се развива търговията на дребно

По предварителни сезонни данни на Националния статистически институт през декември 2019 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.7 на сто спрямо предходния месец. През декември 2019 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарни данни, е с 5.4 на сто над равнището на същия месец на 2018 година.

През декември 2019 г. се наблюдава увеличение на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 4.7 на сто, и в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.1 на сто. Намаление на оборота е регистрирано при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.2 на сто.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено нарастване при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 6.2 на сто, и при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2.7 на сто. По-значително намаление на оборота е регистрирано при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 2.5 на сто, и в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 1.6 на сто.

През декември 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. оборотът нараства при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 10 на сто) и при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 2.1 на сто). Понижение е отчетено при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 1 на сто).

По-значителен ръст при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран при: търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 21.4 на сто, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 13.1 на сто, и търговията на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки - с 11.7 на сто. Понижение се наблюдава при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 0.5 на сто.

Лек спад при строителството

 

По предварителни данни на Националния статистически институт през декември 2019 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонни данни, е с 0.7 на сто под равнището от предходния месец. Календарните данни също показват намаление от 0.7 на сто на строителната продукция през декември 2019 г. в сравнение със съответния месец на 2018 година.

През декември 2019 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградно строителство намалява с 1.4 на сто, докато гражданското/инженерното строителство се увеличава с 0.3 на сто.

На годишна база понижението на календарния индекс на строителната продукция през декември 2019 г., се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където намалението е с 1.3 на сто, а при сградното строителство - с 0.3 на сто.