Социалните разходи в България показват незначително намаление като дял от БВП в три поредни години. През 2015 г. за социална защита се отделят 18,5% от БВП, през 2015 г. 17,9%, а през 2016 г. 17,5%, съобщи Инвестор, позовавайки се на данни на НСИ.

Финансирането на социалните разходи се осъществява чрез социално-осигурителни вноски или чрез пряко финансиране от бюджета.

През 2016 г. приходите за финансиране на Системата за социална защита в страната са 16,664 млрд. лв., от които 8,153 млрд. лв. са средства от държавния бюджет, 8,233 млрд. лв. са средства от осигурителни вноски и 278,3 млн. лв. са класифицирани като други приходи.

Спрямо предходната година се наблюдава намаляване на приходите от осигурителни вноски с 4,4%, а на вноските от държавния бюджет - увеличение с 1,5%.

През 2016 г. разходите за социална защита са 16,455 млрд. лв. или 17,5% от брутния вътрешен продукт на страната за същата година. В сравнение с предходната 2015 г. общите разходи за социална защита се увеличават с около 4,1%, а съответният им дял от брутния вътрешен продукт намалява с 0,4 процентни пункта.

Най-висок относителен дял в обезщетенията за социална защита заемат разходите по направление "Навършена възраст/Старост" (44,6%) с основен компонент "разходи за пенсии". Значителен дял заемат и разходите по функции "Болест/Здравна грижа" (27,5%) и "Семейство/Деца" (10,4%).

Най-често социалните обезщетения се получават под формата на парични обезщетения (периодични или еднократни суми). През 2016 г. разходите за парични обезщетения са в размер на 11,016 млрд. лв., или 68,8% от общо изплатените за социална защита.

Над 60% от паричните обезщетения се изплащат за "Навършена възраст/Старост", като за основната част от тях не се изисква покриване на допълнителни условия при получаването им, тъй като са резултат от участие в социалноосигурителната система. Изплатените по функции "Инвалидност" и "Семейство/Деца" парични обезщетения заемат съответно 9 и 9,5% от общите парични разходи.

През 2016 г. изплатените обезщетения в натура са в размер на 5 млрд. лв. и нарастват с 5,7% спрямо предходната година. С най-висок относителен дял са разходите по функцията "Болест/Здравна грижа" (78,2%).