През април 2018 г. общият показател на бизнес климата нараства с 2.8 пункта в сравнение с предходния месец, като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ).

Промишленост

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се повишава с 0.7 пункта, което се дължи на оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им относно износа и производствената активност през следващите три месеца са по-благоприятни.През периода януари - април 2018 г. излишъкът от мощности се увеличава, а средното натоварване в промишлеността се оценява на 73.7%, което е с 3.1 пункта под януарското равнище.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните проблеми за развитието на бизнеса, като последната анкета отчита засилване на негативното им влияние. По отношение на продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Строителство

През април съставният показател "бизнес климат в строителството" се покачва с 5.1 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност е повишена, като и прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни. Осигуреността на производството с поръчки се запазва спрямо януари и се оценява на 7.0 месеца.

Същевременно очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца се подобряват. Основните фактори, затрудняващи дейността в сектора, продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила. Относно продажните цени в строителството мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се увеличава с 0.5 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-благоприятни са и прогнозите им по отношение на поръчките към доставчиците както от вътрешния, така и от външния пазар през следващите три месеца.

Най-сериозните затруднения за бизнеса остават недостатъчното търсене, конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава намаление на негативното влияние на първите два фактора. По отношение на продажните цени преобладаващите очаквания на търговците са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Услуги

През април съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства със 7.1 пункта в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Подобрени са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги. Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да са основните пречки за дейността в сектора. Относно продажните цени мениджърите не очакват промяна през следващите три месеца.