Обсъжда се създаването на виртуална платформа за обучение на възрастни в електронна среда с насоченост към създаване на нови работни места. Наред с това ще се използва изкуствен интелект при предоставяне на услуги на пазара на труда. Това каза социалният министър Деница Сачева по време на форум на КНСБ.

Обсъжда се и засилване на ролята на центровете за заетост и социално подпомагане за предоставяне на интегрирани услуги между Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане, както и осигуряването на непрекъсваемост в предоставянето да достъпни и качествени административни услуги от НОИ.

Деница Сачева каза още, че професиите на бъдещето не са просто професиите, свързани с технологии, но и такива, свързани с хора, особено що се отнася до секторите здравеопазване, образование, култура, социална политика.

Министърът съобщи, че предстои със средства на Европейския социален фонд с участието на социалните партньори да се прави изследване и анализ на икономическите сектори за установяване на потребностите от дигитални компетенции за успешно изпълнение на професиите и длъжностите. На базата на тази информация ще се разработят и профили за специфични дигитални компетенции по ключови длъжности.

Сачева напомни, че с преминаването към кръговата икономика и "зеления" преход най-сериозно се очаква да бъдат засегнати енергийният сектор и секторите от индустрията с интензивно използване на ресурси и енергия.