Крайната продукция по базисни цени от отрасъл "Селско стопанство" през 2020 г. се свива с 8,3% за година и възлиза на 7,754 млрд. лева. Това става ясно от първата оценка на Националния статистически институт (НСИ) на икономическите сметки за селското стопанство. Намалението се дължи на спад в обемите - с 12 на сто, отбелязват експертите.

Стойността на продукцията, произведена в растениевъдството, е 5,076 млрд. лв. и отбелязва намаление спрямо 2019 г. с 11.8 на сто. Намалението е в резултат на спад в обемите - с 16.6 на сто, което не може да бъде компенсирано от увеличението на цените - с 5.8 на сто, отбелязват от НСИ. Значителният спад в обемите на растениевъдната продукция се дължи предимно на спада в зърнените култури - с 21.2 на сто, в резултат на по-ниските добиви заради продължителното засушаване, сочи статистиката.

Продукцията, произведена от животновъдството, е 2,030 млрд. лв. и е почти на нивото на предходната година - със слабо увеличение от 0.7 на сто, което се дължи на увеличение както на обемите - с 0.1 на сто, така и на цените - с 0.6 на сто.

Стойността на вложените в селското стопанство през 2020 г. средства за текущо потребление достига 4,501 млрд. лв., което е с 5.8 на сто по-малко от предходната година и е в резултат както на намаление в обемите - с 3.7 на сто, така и на намаление в цените - с 2.2 на сто.

Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2020 г., достига 3,252 млрд. лв. и е с 11.5 на сто по-ниска от 2019 година. Намалението е в резултат на намаление на обемите - с 22.8 на сто, което е частично компенсирано от увеличението в цените - с 14.6 на сто.