Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за концесиите. Съгласно измененията публичната собственост вече е собственост на държавата и на общините, а "публични органи", които обявяват концесии, са министрите и кметовете.

Така вече само министрите и кметовете ще могат да избират дали да възлагат строителство или услуги чрез обществена поръчка или чрез концесия в зависимост от разполагаемите финансови средства и възможностите за прехвърляне на оперативния риск.

Останалите промени не са съществени, тъй като не засягат из основи философията на закона, а голяма част от тях представляват прецизиране на термини, срещани многократно в закона.

Депутатите прецизираха дефинициите на термини като "доминиращо влияние", "регионални органи", "изключително право", "местни органи", "публичноправна организация", "свързано предприятие", "специално право", допълва се и определението за "публично предприятие". Изисква се и посочване на всички възлагащи органи и възложители.

Законопроектът прецизира и понятия като "концесия с трансграничен интерес" и "концесия без трансграничен интерес" и уточнява изключенията от приложното поле на закона спрямо определени концесии за строителство или концесии за услуги.

Със законопроекта се прецизираха и условията за провеждане на процедурата за определяне на концесионер и изискванията за съдържанието на протокола.