Директивата на ЕС за обществените поръчки позволява на възлагащият орган да въведе по-високи критерии за техническите и професионалните способности на икономическите оператори, макар тези критерии да надхвърлят минималните изисквания, предвидени в националното право. Това е постановено в решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване, отправено от Районен съд Луковит, и се отнася до тълкуването на Директива 2014/21/ЕС за обществените поръчки, съобщава Сметната палата.

Районен съд Луковит е сезиран с разглеждането на жалба срещу наказателно постановление, издадено от председателя на Сметната палата, с което на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 10 000 лева за нарушение на член 2, алинея 2 от Закона за обществените поръчки.

На 16 декември 2020 г. срещу кмета на община Луковит е издадено наказателно постановление от председателя на Сметната палата за допуснато административно нарушение по Закона за обществените поръчки на принципа на свободната конкуренция. Установеното нарушение се изразява във въвеждането в обявление за обществена поръчка на по-строго изискване за професионална квалификация на техническия ръководител на обект, реализиран по проект за укрепване на свлачище-откос на път за регионалното депо за твърди отпадъци на територията на община Луковит. Процедурата по обществената поръчка била открита с решение на кмета на общината в изпълнение на административен договор, сключен с министъра на околната среда и водите, в качеството му на ръководител на управляващия орган на оперативна програма "Околна среда 2014—2020" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд, в максимален размер до 649 732,14 лева. Наказателното постановление било обжалвано пред Районен съд Луковит.

С отправеното преюдициално запитване българският съд иска основно да се установи дали разпоредбите на Директива 2014/24 допускат в обявленията за обществени поръчки възлагащият орган да определя по-високо изискване за квалификация от въведеното в националното законодателство.