Промените в търговията и технологиите поставят нови очаквания относно ролята на митниците в Европейския съюз - от традиционно свързаните със събирането на приходи към гарантиране на ценности, които европейците подкрепят: устойчивост, безопасност, права на човека, здраве, сигурност.

Митниците са от съществено значение и за управлението на кризи по европейските граници, както виждаме днес. Те са пазители на много от санкциите, наложени на трети държави, например срещу Русия и Беларус. Като работят съвместно с други агенции и правоприлагащи органи, митниците сега защитават границите на Европа от рисковете, свързани с войната в Украйна, и спомагат за по-лесно предоставяне на хуманитарна подкрепа, се посочва в доклада на група експерти по предизвикателствата - "Група на мъдреците" (Wise Persons Group).

През септември 2021 г. комисарят на ЕС по въпросите на икономиката Паоло Джентилони покани 12 изтъкнати експерти - университетски преподаватели и практици в областта на митниците и търговията, да представят новаторски идеи за справяне с предизвикателствата, пред които е изправен Митническият съюз, за да пристъпи към амбициозна реформа. Тя ще помогне на митниците да се справят по-добре с кризите, ще бъде съобразена с бъдещето и ще допринесе за двойния екологичен и цифров преход.

Заключенията от доклада на "Групата на мъдреците", които бяха оповестени в края на март 2022 г. и формулират препоръки за бъдещето на европейските митници до 2030 г., бяха обсъдени на семинар на генералните директори на митниците на ЕС, който се проведе в края на април в Париж. В срещата участва и директорът на Агенция "Митници" Павел Тонев, съобщават от ведомството.

Дискусиите са преминали в три работни сесии, посветени на темите за ролята на митниците при един по-защитен единен пазар и по-добро сътрудничество с другите държавни органи, за единодействието и унифицирането на митническите процедури и стандарти, включително чрез създаването на обща европейска митническа агенция, както и за синхрон в анализа на риска с акцент върху разрастващата се електронна търговия.

"Създаването на самостоятелен, постоянен европейски орган, който да предоставя услуги на Европейската комисия и на държавите членки, ще допринесе за постигането на целта "действаме като един", а освен това ще спести много разходи - и финансови, и на човешки ресурси, особено по отношение на разработването на електронните системи", заяви директорът на Агенция "Митници" Павел Тонев по повод идеята CELBET (Проектът "Митнически експертен екип по Източните и Югоизточните сухопътни граници") да бъде основата за създаване на Европейска митническа агенция.

Участниците в срещата са се обединили около мнението, че въвеждането на системно базиран подход, съсредоточен върху реформираната схема за одобрените икономически оператори, ще допринесе за по-доброто улесняване на търговията, основана на доверие. А също и че докладът на "Мъдреците" в голяма степен обобщава актуалното състояние и необходимостта от развитие на Митническия съюз на ЕС.

В своя доклад "Групата на мъдреците" предлага анализ и 10 препоръки с новаторски идеи и предложения за справяне с предизвикателствата пред Митническия съюз. Препоръките са насочени към двата основни проблема, установени от групата - управление на електронната търговия и управление на рисковете в целия ЕС.

В доклада ясно се посочва системното отсъствие на общо прилагане на митническите мерки, различните практики за контрол през граничните входни пунктове, различията в приоритетите за контрол и разликите в методите и санкциите за несъответствие. Държавите членки все още имат различни практики за управление на риска, те не обменят систематично информация за рисковите вносители с други държави членки, идентифицират и третират сигналите за риск по различни начини. Недостатъчната наличност и качество на данните, предоставени на митниците, и недостатъчното ниво на обмен на данни между митниците и с други администрации водят до разпокъсаност на информацията и затрудняват правилното управление на рисковете както на национално равнище, така и на равнище ЕС.

Според експертите тези недостатъци изискват спешна структурна промяна, която ще доведе митниците до следващо ниво и ще осигури устойчивия Митнически съюз, от който се нуждае Евросъюзът.

"Мъдреците" препоръчват вместо да се разчита главно на митническите декларации, да се въведе нов подход, съсредоточен върху получаването на по-качествени данни въз основа на търговски източници, като се гарантира, че те са валидирани по цялата верига, споделят се по-добре сред администрациите и са по-добре използвани за управление на риска в ЕС. Да се изясни кои участници от частния сектор, включително платформите за електронна търговия, трябва да предоставят данни с разходи за несъответствие. И още - предоставяне на единен пункт на предприятията за въвеждане на данни за митническите формалности и обслужване на едно гише/портал.

Сред препоръките е създаване на всеобхватна рамка за сътрудничество, включително обмен на данни между европейските митнически органи, с органите за надзор на пазара, други правоприлагащи органи и данъчни органи за цялостно управление на рисковете на равнище ЕС.

Европейска митническа агенция следва да бъде създадена, за да предоставя услуги с добавена стойност на ЕС, на Комисията и на държавите членки. Нейното управление следва да зачита съществуващото разпределение на правомощията, изтъкват експертите.

Въвеждане на системен подход, съсредоточен върху реформирана схема за одобрени икономически оператори с разширен обхват, многопластов и по-ефективен, за да се улесни в по-голяма степен търговията на база доверие, е друга от препоръките в доклада.

"Групата на мъдреците" е за изграждане на нова рамка за отговорност и доверие: модел на ABC (Authorised, Bonded or subject to greater Control - оторизиран, задължен или подлежащ на по-голям контрол), при който операторите ще търсят статут на одобрени икономически оператори, за да получат търговски достъп до пазара на ЕС. При липса на такава гаранция, органите на ЕС могат да наложат значителна такса за неправилно деклариране или нарушаване на правилата. Малките нетърговски пратки ще продължат да се изпращат чрез обичайните процеси, но без приоритет и при спазване на съответно ниво на контрол.

В доклада се препоръчва и да бъде премахнат прагът за освобождаване от мита от 150 евро за електронната търговия, както и да бъде осигурено известно опростяване за прилагането на митническите ставки за пратки с ниска стойност.

Освен това: прилагане на пакет от мерки за "зелени" митници на ЕС, както и снабдяване, обучаване и оборудване на митниците, за да се гарантира капацитетът им да изпълняват своите задачи.

Въвеждане на годишен доклад за разликите в приходите на митниците въз основа на съгласувана методология и рамка за данни, за по-добро управление на събирането на приходите от мита, гласи друга препоръка на "Групата на мъдреците".

До края на 2022 г. Европейската комисия следва да представи пакет от предложения за реформи, включително в Митническия кодекс на Съюза, в изпълнение на препоръките, съдържащи се в доклада.

ЕС е най-големият търговски блок в света с дял от около 15 на сто в световната търговия или близо 4 трилиона евро, така че Митническият съюз на Общността има голяма тежест в международен план. Всяка година близо 700 милиона стоки влизат в ЕС, над 350 милиона се декларират за износ за трети държави, а още 15 милиона преминават през Митническия съюз, посочват експертите в доклада си.

Това означава близо 33 стоки, декларирани всяка секунда на обща митническа стойност от около 150 000 евро. През 2020 г. на четирите основни търговски партньора (Китай, САЩ, Обединеното кралство и Швейцария) се пада половината от външната търговия на ЕС. Най-голямата част от тази търговия се извършва по море (над 50 на сто), следвана от въздушен (около 30 на сто) и автомобилен транспорт (около 20 на сто).