По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2018 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора нарастват с 8.9 на сто спрямо третото тримесечие на 2017 година.

Увеличението в индустрията е с 9.6 на сто, в услугите - с 6.8 на сто, и в строителството - с 10 на сто.

По икономически дейности през третото тримесечие на 2018 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Култура, спорт и развлечения" - с 15.6 на сто, "Образование" - с 14.8 на сто, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 13.7 на сто.

Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Операции с недвижими имоти" - с 1.2 на сто, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 2.5 на сто, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 4.4 на сто.

През третото тримесечие на 2018 г. спрямо третото тримесечие на 2017 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 8.6 на сто, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 10.3 на сто.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 15 на сто за "Култура, спорт и развлечения" до 1.8 на сто за "Операции с недвижими имоти".