По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2018 година общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 5,1% спрямо същото тримесечие на предходната година, но това представлява сериозно забавяне спрямо темпото на растеж от 8,9% през предходните три месеца.

Увеличението в индустрията е със 7,7%, в сектора на услугите - с 3,6% и и в строителството - със скромните 2,2%, след като през третото тримесечие на миналата година бяха отчетения по-солидни повишения съответно с 8,9%, с 6,8% и с 10,0 на сто.

По икономически дейности през периода октомври - декември 2018 година най-висок ръст на общите разходи за труд в България спрямо същия период на 2017-а година е регистриран в икономическите сектори "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 11,6%, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 11,3% и "Култура, спорт и развлечения" - с 8,6%. В същото време намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите сектори "Операции с недвижими имоти" - спад с 9,1% и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 3,5%.

Разходите за възнаграждение за един отработен час (разходите за заплати) през последното тримесечие на 2018 година пък се увеличава с едва 4,8% след растеж с 8,6% през предходните три месеца, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 6,8 на сто. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо четвъртото тримесечие на 2017-а година варира от повишение с цели 12,3% за "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" до понижение с 9,7% за сектора "Операции с недвижими имоти".

Данните на НСИ вече бяха публично оповестени от Евростат ден по-рано, когато бяха представени и аналогичните данни в рамките на целия Европейски съюз. Според европейската статистика девет страни-членки на ЕС отчитат по-добър растеж на заплатите през последното тримесечие на изминалата година, като сред тях са и всичките останали страни от бившия източен блок.