През октомври 2019 година положителното салдо по текущата сметка на България възлиза на 399,1 млн. евро, докато преките чуждестранни инвестиции нарастват със 141,1 млн. евро при тяхно сумарно увеличаване от началото на годината с 953,3 млн. евро, показват данни на БНБ за платежния баланс на нашата страна.

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през октомври е положителен и в размер на 445,4 млн. евро спрямо излишък за 128,8 млн. евро точно преди година (през октомври 2018-а). За първите десет месеца на годината текущата и капиталова сметка е на излишък от 6,208 млрд. евро при доста по-скромен позитивен баланс от 3,3695 млрд. евро през същия период на 2018-а година.

Салдото само по текущата сметка през октомври е положително и възлиза на 399,1 млн. евро при излишък за едва 53,0 млн. евро точно година по-рано. За периода януари - октомври 2019-а година позитивният баланс по текущата сметка нарасна до 5,4763 млрд. евро спрямо излишък за 2,8506 млрд. евро през същия период на миналата година, според последните данни на БНБ.

Търговското салдо на нашата страна през октомври е положително и в размер на 71,7 млн. евро при дефицит от 212,8 млн. евро през същия месец година по-рано, като износът на стоки нараства с 61,5 млн. евро (увеличение с 2,3%) до 2,7705 млрд. евро, докато вносът намалява с цели 223,1 млн. евро (спад със 7,6%), достигайки 2,6988 млрд. евро.

В рамките на първите десет месеца на настоящата година търговското салдо е положително и в размер на 95,9 млн. евро (0,2% от БВП) при дефицит от цели 1,4748 млрд. евро (2,6% от БВП) през същия период на 2018-а година. В същото време износът на стоки се увеличи през периода януари - октомври с 1,1875 млрд. евро (с 5,1%) до 24,3341 млрд. евро, докато вносът на стоки за същия период намалява с 383,1 млн. евро (понижение с 1,6%) до 24,2382 млрд. евро.

Според данни на БНБ финансовата сметка през октомври е положителна и в размер на 74,7 млн. евро при излишък от 88,4 млн. евро година по-рано, като от началото на годината излишъкът по финансовата сметка е в размер на 2,9807 млрд. евро (5% от БВП) при положителна стойност от 2,8973 млрд. евро през януари - октомври 2018-а година.

Преките чуждестранни инвестиции в страната обаче се увеличават през октомври със 141,1 млн. евро при тяхно нарастване със 116,1 млн. евро година по-рано, докато през първото десет месеца на годината те скачат с 953,3 млн. евро след доста по-скромно повишение с 399,5 млн. евро през януари - октомври 2018-а година.

Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна през първите десет месеца на настоящата година идват от Холандия ( за 422 млн. евро), следвана от Германия (233,7 млн. евро) и Обединеното кралство (168,3 млн. евро).

През октомври 2019-а година резервите на БНБ намаляват с 415,7 млн. евро при тяхно понижение с 493,2 млн. евро година по-рано, като за първите десет месеца на настоящата година те намаляват със 701,7 млн. евро при увеличение с 430,9 млн. евро през януари - октомври 2018-а година.