Плановете на промишлените предприятия през 2021 г. са за свиване на инвестициите с 15.5 на сто в сравнение с направените през предходната година. Това става ясно от резултатите от регулярното бизнес наблюдение на инвестиционната активност на Националния статистически институт (НСИ).

По данни от изследването разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2020 г. са с 8.7 на сто по-малко спрямо 2019 година. 

В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през тази година делът на частния сектор е 85.2 на сто, като мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си програми със 17.5 на сто спрямо 2020 година.

Най-голям относителен дял в инвестициите през 2021 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (38.2 на сто), при което се предвижда понижение от 13.8 на сто в сравнение с предходната година. На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с относителен дял от 31.1 на сто), при които се очаква увеличение с 4.7 на сто спрямо 2020 година. Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 15.8 на сто, като предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 30.8 на сто в сравнение с предходната година.

Снимка: НСИ