Върховна административна прокуратура (ВАП) ангажира министъра на околната среда и водите да прецени предпоставките за налагане на административнонаказателна отговорност за открити нарушения при проверки на мини и хвостохранилища.

В съобщение на прокуратурата се казва, че във ВАП е образувана преписка по информация в медиите, в която се цитират данни за увреждане на компоненти на околната среда, вследствие на попадане на цианид във водите на реките Юговска и Чепеларска при работа на конкретна т. нар. "оловноцинкова мина".

На тази основа от ВАП са възложени проверки на министъра на околната среда и водите (МОСВ) и на министъра на енергетиката (МЕ) за фактическото спазване на приложимите правила в минната индустрия от всички лица и обекти в страната - мини, рудници, хвостохранилища, шламохранилища, насипища (табани), язовирни стени (бентове и т. н.) с цел недопускане на увреждане на компоненти на околната среда.

Какви проверки са извършени

Осъществени са проверки на 75 обекта - хвостохранилища, рудници, шламохранилища и др. Реализирани са 91 проверки, от които 20 от органите на МЕ и 71 от органите на МОСВ.

При извършените проверки са констатирани общо 43 закононарушения - 10 от органите на МЕ и 33 от органите на МОСВ.

В резултат на извършените проверки от контролните органи са съставени 3 акта за установяване на административни нарушения (АУАН) - МОСВ - два и МЕ - един. Издадено е едно наказателно постановление (НП), с което на "Хемус-М" АД е наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС в размер на 442,05 лв./мес.

В хода на проверките от органите на МОСВ са дадени 8 предписания, а от органите на МЕ са дадени 5 препоръки. В два случая, посочени от МОСВ, е оставена действаща санкцията, наложена с НП в предходен период. От получените във ВАП материали е видно, че предстои ангажиране на административнонаказателна отговорност за открити нарушения при 6 от проверените обекта (4 от МОСВ и 2 от МЕ), за два обекта е отразено, че информация от проверката се изпраща на друг орган.

Във връзка с изложение на Басейнова дирекция за управление на водите /БД/, затова че правната уредба не дава възможност да се оценяват получени резултати за замърсители, в изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността, в защита на държавния и обществения интерес и на основание чл.145, ал.1, т.6 ЗСВ, министърът на околната среда и водите е сезиран за преценка за внасяне на нормативни промени в издадената от него Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води, респ. иницииране на промени в Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители, приета с ПМС.

В акта на ВАП е включена и необходимостта от преценка за налагане освен на санкции и на принудителни административни мерки (ПАМ) при административни нарушения, свързани с опазването на околната среда при наличие на изискуемите предпоставки.

В изпълнение ВАП е уведомена от министъра на околната среда и водите за даване на допълнителни указания до РИОСВ и до БД за изясняване на изискуемия начин на работа при определяне на показатели за изпитване на проби повърхностни и отпадъчни води и от изтичащи води от закрити рудници - дренажни/руднични/скатни и др. води.

ВАП е уведомена и, че в момента се провежда процедура по изменението на Наредба № Н-4, както и за предпоставките за налагане на ПАМ.

Случаи на неспазване на стандартите

В обобщаващия документ, предоставен от МОСВ на ВАП, са описани случаи на неспазване на закона - превишаване на СКОС по цинк, мед, манган, желязо и алуминий от "Горубсо- Кърджали" АД, хвостохранилище Кърджали 1 и хвостохранилище Кърджали 2 към Обогатителна фабрика, гр. Кърджали.

Регистрирано е превишаване на СКОС по показател манган в р.Реджепа и р.Тарла дере, и превишаване по цинк в р.Циганска, в р.Соколица превишаване на СКОС по показатели манган, алуминий и електропроводимост от депо за неопасни отпадъци "Насипище Медникарово", общ. Гълъбово към "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД, гр.Раднево.

Превишаване на СКОС по показател манган, желязо, алуминий има и в яз. "Пет могили" и в яз. "Гипсово", в яз. "Пет могили" - превишаване на СКОС по живак, в р.Овчарица, превишаване на СКОС по електропроводимост, желязо, манган и алуминий от депо за неопасни отпадъци "Обединени северни насипище" към "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД, гр.Раднево,

Превишаване на стандартите за качество за добро състояние по активна реакция pH и електропроводимост на депо за неопасни отпадъци" (шламохранилище) на "Брикел" ЕАД, гр.Гълъбово.

Сред получените материали не се съдържа информация за предприемане на мерки за реализиране на административнонаказателната отговорност в последните случаи, поради което в изпълнение на конституционните правомощия на прокуратурата да следи за спазване на законността, в защита на държавния и обществения интерес и на основание чл.145, ал.1, т.5 от ЗСВ е ангажиран министърът на околната среда и водите, в изпълнение на възложената контролно-санкционна власт, да прецени предпоставките за това.

От МОСВ са представени конкретни резултати и от проверките на ликвидиран рудник "Саже", с. Сърница, общ. Минерални бани, обл. Хасково и ликвидиран рудник "Звездел", с. Звездел, общ. Крумовград, обл. Кърджали.

За първия обект се установява ниска стойност за активна реакция pH и много високи стойности, превишаващи многократно стандартите за качество по показатели електропроводимост, кадмий, олово, никел, цинк, мед, желязо, манган и алуминий.

За втория рудник в хода на извършената проверка в пункт "Коджа дере", преди вливане на дренажни води от рудник "Звездел" е констатирано превишаване на СКОС по цинк и кадмий. В пунктовете "Повърхностни (дренажни води) от рудник "Звездел", вливащи се в "Коджа дере" и "Коджа дере" след вливане на 8 дренажни води от рудник "Звездел" се установява превишаване на СКОС по показатели електропроводимост, кадмий, олово, цинк, мед, манган и алуминий. Двата обекта са без оператор.

Тези данни са изпратени на окръжните прокуратури Хасково и Кърджали, които разполагат с правомощията да се установи изпълнението на задълженията от областните управители в такива случаи, съгласно Закона за подземните богатства за внасяне на искания за утвърждаване на план за собствен мониторинг и за упражняване на мониторинг и контрол върху закритите минни съоръжения съвместно със съответната РИОСВ.