Концесионният договор за добив на въглища от находище "Чукурово" ще бъде прекратен, реши Министерският съвет на днешното си заседание, съобщи пресцентърът на кабинета.

Находище "Чукурово" се намира на територията на община Елин Пелин, Софийска област. През юни 2002 г. за него е сключен концесионен договор с "Мина Чукурово" АД, с. Габра. От началото на 2015 г. от находището не се добиват въглища. Възможността за прекратяване поради преустановяване на добива за срок, по-дълъг от 6 месеца, е предвидена в самия концесионен договор. Дължимите от концесионера плащания към държавата ще бъдат търсени по съдебен ред.

Поради неизпълнение на основни договорни задължения от концесионера държавата прекратява концесионния договор за добив на пясък и чакъл, годни за направа на обикновени бетони и строителни разтвори от находище "Близнаков андък" - участъци "Потока" (1-ви контур и 2-ри контур) и "Златолист". Концесионерът не е заплатил концесионно възнаграждение и дължими неустойки за неизпълнение на договорни задължения. Не са предоставени и банкови гаранции, обезпечаващи изпълнението на основни задължения по договора. Находище "Близнаков андък" се намира на територията на община Сандански, област Благоевград. През месец юли 2012 г. за него е сключен концесионен договор с "Хидрострой-юг-97" АД - Сандански.

По взаимно съгласие на страните се прекратява концесионният договор за добив на строителни материали - пясък, от находище "Здравец". Находището се намира на територията на община Аврен, област Варна. През месец май 2008 г. за него е сключен концесионен договор с "Фининвестмънт" ЕООД - Варна. Концесионерът мотивира искането си за прекратяване на договора с негативното мнение в обществото към инвестиционното предложение за добив на подземни богатства от находището, пише в съобщението.