Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица с наложени глоби или санкции върху имуществото, ще имат възможност да платят само 80% от посочената в постановлението сума, ако го направят в срока на обжалване.

Това е една от промените в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), която правителството одобри на днешното си заседание.

За да влязат в сила промените, трябва да бъдат приети от парламента.

Целта на поправката е да се повиши събираемостта и да се облекчат съдилищата от голям брой дела, тъй като при плащането в намален размер няма да може да се обжалва размерът на наложената санкция.

Наказателното постановление ще може да се обжалва по отношение на размера на другото по вид административно наказание, ако има наложено такова наред с глобата или относно отнети вещи в полза на държавата. Самият нарушител ще избира дали да се възползва от плащане на глобата или имуществената санкция в намален размер или да обжалва пред съда цялото наказателно постановление.

Приключването на административното производство ще става със споразумение. При сключването му е предвидено намаляване на размера на глобата или имуществената санкция - в размер на 70% от минимума, предвиден за извършеното нарушение, а когато в закона не е предвиден минимум - по договаряне между страните, но не повече от 70% от половината от максимума.

Споразумение няма да може да се сключи в четири случая:

- за повторно извършено нарушение

- когато нарушението не попада в дефиницията за повторност по силата на специален закон - за нарушение, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на акт, с който на нарушителя е наложено административно наказание или е издадено предупреждение за нарушение от същия вид

- когато деянието съставлява престъпление

- когато признанието на нарушителя не се подкрепя от материалите по преписката. Споразумението е окончателно и има последиците на влязло в сила наказателно постановление

Сумата се заплаща в 14-дневен срок от сключването, а в случай че не бъде заплатена, наказващият орган обявява, че не е постигнато споразумение и издава наказателно постановление.

Друга гаранция за упражняване правото на защита на лицата е увеличението на процесуалните срокове.

Срокът за депозиране на възражения срещу съставения акт за установяване на административно нарушение се увеличава от 3 на 7 дни, а срокът за оспорване на наказателни постановления и другите актове на наказващия орган - от 7 на 14 дни.

Така гражданите и бизнесът ще имат повече време да организират защитата на своите права и законни интереси.

Предвижда се при противоречива или неправилна практика по приложението на ЗАНН да се произнасят съвместно съответните колегиите на ВАС и ВКС с оглед спецификите на административното наказване. Разширява се също така и кръгът на органите, които могат да инициират тълкувателна практика на върховните съдебни инстанции чрез включване на Министерския съвет, всички министри и колективни органи на власт, създадени със закон и отговарящи за изпълнението на съответния нормативен акт.

Създава се възможност постановлението да се връчва по електронен път.