Търговското салдо за септември 2019 г. е положително в размер на 67 млн. евро при дефицит от 62.3 млн. евро за септември 2018 г. За януари - септември 2019 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 316.1 млн. евро (0.5 на сто от БВП) при дефицит от 1262 млн. евро (2.3 на сто от БВП) за същия период на 2018 г. , съобщава Българската народна банка /БНБ/.

Износът на стоки е 2425.4 млн. евро за септември 2019 г., като нараства с 49 млн. евро (2.1 на сто) в сравнение с този за септември 2018 г. (2376.4 млн. евро). За януари - септември 2019 г. износът е 21 269.4 млн. евро (35.9 на сто от БВП), като нараства с 831.9 млн. евро (4.1 на сто) в сравнение с този за същия период на 2018 г. (20 437.4 млн. евро, 36.4 на сто от БВП).

Вносът на стоки за септември 2019 г. е 2358.4 млн. евро, като намалява с 80.3 млн. евро (3.3 на сто) спрямо септември 2018 г. (2438.7 млн. евро). За януари - септември 2019 г. вносът е 21 585.5 млн. евро (36.5 на сто от БВП), като намалява със 113.9 млн. евро (0.5 на сто) спрямо същия период на 2018 г. (21 699.5 млн. евро, 38.7 на сто от БВП).

Салдото по услугите е положително в размер на 424.5 млн. евро при положително салдо от 432.2 млн. евро за септември 2018 г. За януари - септември 2019 г. салдото е положително в размер на 3383.7 млн. евро (5.7 на сто от БВП) при положително салдо от 3015.7 млн. евро (5.4 на сто от БВП) за януари - септември 2018 г.

Текущата и капиталова сметка на държавата е положителна и възлиза на 807.1 млн. евро при излишък от 440.1 млн. евро за септември 2018 г., съобщава БНБ.

За януари - септември 2019 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 5613.8 млн. евро (9.5 на сто от прогнозния БВП) при излишък от 3240.7 млн. евро (5.8 на сто от БВП) за януари - септември 2018 г.

За септември 2019 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 718 млн. евро при излишък от 384.2 млн. евро за септември 2018 г. За януари - септември 2019 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 4862 млн. евро (8.2 на сто от БВП) при излишък от 2797.6 млн. евро (5 на сто от БВП) за януари - септември 2018 г.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 89.1 млн. евро при положителна стойност от 55.9 млн. евро за септември 2018 г.

За януари - септември 2019 г. капиталовата сметка е положителна - 751.8 млн. евро (1.3 на сто от БВП), при положителна стойност от 443.2 млн. евро (0.8 на сто от БВП) за януари - септември 2018 г.

Финансовата сметка за септември 2019 г. е положителна в размер на 436.3 млн. евро при положителна стойност от 394.8 млн. евро за септември 2018 г. За януари - септември 2019 г. финансовата сметка е положителна - 2738.2 млн. евро (4.6 на сто от БВП), при положителна стойност от 2808.9 млн. евро (5 на сто от БВП) за същия период на 2018 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари - септември 2019 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 714.5 млн. евро (1.2 на сто от БВП ), като е по-голям с 431.1 млн. евро от този за януари - септември 2018 г.

През септември 2019 г. потокът на преки инвестиции е отрицателен и възлиза на 91.7 млн. евро, при отрицателен поток от 123.8 млн. евро за септември 2018 година, информира БНБ