През ноември стопанската конюнктура в България се подобри спрямо октомврийското най-ниско ниво от началото на 2018-а година с оглед на по-благоприятна конюнктура в строителството и търговията на дребно при стабилизация в промишлеността и в сферата на услугите, показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Общият показател на бизнес климата в страната нарасна през ноември с 1,2 пункта, компенсирайки почти напълно спада с 1,4 пункта през октомври до най-ниско ниво от началото на 2018-а година. Индексът обаче продължава да отстъпва от неговия многогодишен връх от май 2018 година, когато съответният показател достигна най-високо ниво от 2008 година насам, но въпреки това все още се задържа стабилно над неговото дългосрочно средно ниво.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, запазва приблизително равнището си от октомври, когато се понижи с 1,0 пункт, като последната анкета на НСИ отчита известен оптимизъм сред промишлените мениджъри относно бизнес състоянието на техните предприятия през следващите шест месеца. Това е съпроводено и с по-благоприятни очаквания за дейността им през следващите три месеца.

Основните фактори, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и с недостига на работна сила.

По отношение на продажните цени в промишлеността по-голямата част от мениджърите не предвиждат промяна през следващите три месеца.

През ноември 2019 година показателят "бизнес климат в строителството" се повиши с 2,3 пункта (след спад с цели 3,9 пункта месеца по-рано) в резултат на по-благоприятни оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състояние на техните предприятия. Стопанските ръководители също така отчитат увеличаване на настоящата осигуреност с поръчки, но при леко влошаване на прогнозите им за дейността през следващите три месеца.

Факторите, затрудняващи в най-голяма степен дейността в строителната сфера, продължават да бъдат свързани с недостига на работна сила в бранша, следвани от несигурната икономическа среда и от конкуренцията.

По отношение на продажните цени в строителството, очакванията на мениджърите в сектора са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През ноември съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" също отбелязва добро повишение с 2,7 пункта (след спад с 2,3 пункта през октомври) в резултат на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на техните предприятия. По-благоприятни са и прогнозите им за обемите на продажбите и на поръчките към доставчиците през следващите три месеца, отчита последното проучване на НСИ.

Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, остава конкуренцията в бранша, следвана от недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава засилване на тяхното негативно влияние.

Относно продажните цени в отрасъла, търговците на дребно предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" запазва нивото си от октомври, когато се повиши с 1,7 пункта. Прогнозите на мениджърите за развитието на този бизнес сектор през следващите шест месеца обаче са оптимистични, като и очакванията им относно търсенето на услугите през следващите три месеца се подобряват, показват резултатите от последното проучване на НСИ.

Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостига на работна сила продължават да представляват основни пречки, затрудняващи в най-голяма степен бизнеса в сферата на услугите.

Относно продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите в сектора на услугите са за запазването на тяхното равнище през следващите три месеца.

Днешното проучване на НСИ отчита известно подобряване на общия бизнес климат в страната през ноември, но като цяло се запазва леко низходяща тенденция от предходните три месеци след подемът от първото полугодие.

Ден по-рано Европейската комисия представи сравнително позитивни резултати от аналогичното свое проучване за икономическото и бизнес доверие в рамките на Европейския съюз през ноември. За разлика от днешните данни на НСИ обаче, ЕК отчете през ноември първото от август насам отслабване на икономическото и бизнес доверие в България.