42.8% от предприятията посочват, че през месец май са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с април, 38.8% отговарят, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 18.0% е имало увеличение.

Това показват резултатите от проучване на НСИ, проведено от 4 до 22 юни сред избрани на случаен принцип 3770 нефинансови предприятия с приблизително 230 хил. наети лица. Целта на изследването е да предостави информация за ефекта на извънредното положение, свързано с COVID-19, върху засегнатите сектори на икономиката в страната, отбелязва в съобщение НСИ.

Разпределението по икономически дейности показва, че 54.8% от предприятията в икономически дейности "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности" са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги. За индустрията този относителен дял е 46.8%, за строителството - 39.3%, а за дейностите "Търговия, транспорт и ресторантьорство" - съответно 40.8%.

Малко под 50% (49.1%) от фирмите са пуснали работниците и служителите си в отпуск през отчетния период. 25.3% от анкетираните предприятия са предприели стъпки за ползване на "платен отпуск", 23.8% - за "неплатен отпуск".

"Дистанционна форма на работа" са започнали 20.8% от анкетираните. Освобождаване/съкращаване на наети лица са предприели 13.6% от участвалите в анкетата предприятия.

За следващия месец - юни - 93.2% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 3.8%, че ще преустановят временно дейността си, а 1.6%, че ще прекратят дейността си.

НСИ пояснява, че в изследването са включени предприятия от отрасли индустрия; строителство; търговия, транспорт и ресторантьорство; недвижими имоти; създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения; професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности; култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности.