Преговарящите страни от Европейския парламент и Европейския съвет постигнаха споразумение относно първите общоевропейски правила за колективна защита, съобщи пресслужбата на Европарламента.

Новите правила въвеждат хармонизиран модел за колективни искове във всички държави членки, който гарантира, че потребителите ще получат адекватна защита от масови вреди, като в същото време въвежда подходящи предпазни мерки срещу злоупотреби с предявяването на съдебни искове. Намерението е с новия закон да се подобри функционирането на вътрешния пазар чрез усъвършенстване на инструментите за възпиране на незаконните практики и улесняване на достъпа на потребителите до правосъдие.

Обхватът на колективните искове ще включва нарушения на търговците в области като защита на данните, финансови услуги, пътувания и туризъм, енергетика, телекомуникации, околна среда и здраве, както и правата на пътниците при въздушен и железопътен транспорт, в допълнение към общото законодателство за потребителите.

"Европа трябва да се превърне в щит, който предпазва хората"

Докладчикът Жофроа Дидие (ЕНП, Франция) заяви, че целта е била да се постигне баланс между легитимната защита на интересите на потребителите и необходимостта от правна сигурност за бизнеса. "Всяка държава членка има най-малко една институция, квалифицирана да упражнява правна защита, като в същото време въвежда защитни мерки срещу злоупотреби със съдебни искове. Европа трябва да се превърне в щит, който предпазва хората. Това законодателство дава нови права на потребителите в ежедневието им и показва, че Европа може да промени нещата", коментира Дидие.

Какви са главните елементи на споразумението

- Най-малко една процедура за представителни искове за мерки за обезщетения и преустановяване на нарушение трябва да бъде на разположение на потребителите във всяка държава членка, което ще позволи завеждането на представителни искове на национално и европейско равнище;

- Квалифицирани организации (организации или публични органи) ще бъдат овластени и финансово подкрепени за завеждането на представителни искове за преустановяване на нарушение и мерки за обезщетение от името на групи потребители и ще гарантират достъпа на потребителите до правосъдие;

 - По отношение на критериите за определяне на квалифицирани организации, правилата правят разлика между трансгранични и национални критерии. При първите, организациите трябва да спазват набор от хармонизирани критерии: да демонстрират активност в защитата на интереса на потребителите в период от 12 месеца преди подаването на заявление за определяне като квалифициран субект; да имат нестопанска цел и да гарантират, че са независими от трети страни, чиито икономически интереси са противоположни на интересите на потребителите;

- Относно националните случаи, държавите членки ще определят подходящи критерии на национално ниво, съответстващи на целите на директивата, които могат да бъдат същите като тези, определени за трансграничните случаи;

Правилата постигат баланс между достъпа до правосъдие и защитата на бизнеса от злоупотреби със съдебни искове чрез въвеждането от страна на Парламента на принципа на "загубилия плаща", който гарантира, че губещата страна възстановява съдебните разноски на спечелилата страна.

За да се избегнат допълнително злоупотреби със съдебни процеси, преговарящите от името на Парламента също така настояха съдилищата или административните органи да имат правомощието на възможно най-ранен етап на производството да отхвърлят случаи, които са явно неоснователни, в съответствие с националното законодателство.

Преговарящите екипи се съгласиха Европейската комисия да направи оценка на възможността за определянето на европейски омбудсман за колективна защита, който да отговаря за трансграничните представителни искове на европейско равнище.