Парламентът прие отчети за осъществяването на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г. и първата половина на 2018 г.

През 2017 г. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол отчита постъпления на обща стойност 5 289 000 лв., а разходите са 2 863 000 лв. Агенцията е сключила 6 договора за приватизационна продажба. Постъпленията от приватизационни продажби са общо в размер на 2 467 000 лв. Подготвени и предложени за продажба са 22 обекта. По отношение на 71 дружества е извършен следприватизационен контрол. Проверки на място са направени по 18 договора.

През първите шест месеца на 2018 г. постъпленията от дейностите по приватизация, следприватизационен контрол и процесуално представителство са в размер на 4 282 437 лв., а разходите на агенцията са в размер на 1 179 936 лв. Агенцията е предложила за продажба 17 обекта. Сключени са 11 договора за приватизационна продажба. Извършен е следприватизационен контрол по отношение на 37 обекта, в три от тях са направени проверки на място.