Народното събрание прие правилата за предлагане и избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) със 118 гласа "за", без "против" и с един "въздържал се".

Мандатът на сега действащата КЕВР изтече през април, но работата по избор на неин нов състав бе ускорена по искане на премиера Бойко Борисов заради скандали с цените на топлоенергията.

Депутатите предлагат председател на КЕВР, двама членове със стаж в енергетиката, един - със стаж във водоснабдяването, и един икономист. Номинации могат да се внасят също от името на парламентарните групи.

Номинациите се внасят в писмена форма до енергийната парламентарна комисия в 14-дневен срок, вместо в предвидения в проекторешението седемдневен срок, от гласуването на правилата. Редакционната промяна беше направена в залата от председателя на енергийната комисия Валентин Николов.

Таско Ерменков (БСП) смята, че за да се избегне правен хаос, тъй като в момента все още има действащ Закон за енергетиката, а приетите преди няколко дни промени в него все още не са в сила, срокът е добре да бъде определен на пет дни от обнародването на поправките в закона в "Държавен вестник".

В средата на седмицата депутатите одобриха промените в закона, с които сведоха до 5 (от 7) изискваните години стаж в областите енергетиката или ВиК. Сега обаче бе вкарано важното условие тези пет години стаж да са на ръководна длъжност в съответните области. Досега такъв критерий липсваше.

При дискусиите за промените в закона Ерменков набеди ГЕРБ,че "за пореден път се създава впечатление, че правилата за избор на независими органи се променят за определен човек".

Не сме се спрели на конкретен кандидат, но има кандидати, които бихме искали да изслушаме, повтори позицията на ГЕРБ и днес Валентин Николов. Уверявам ви, нямаме още конкретен избраник, заяви той в предишната дискусия.

Рамадан Аталай (ДПС) обаче отбеляза, че предлаганите сега критерии не са по-различни от досегашните.

Според регламента, гласуван в пленарната зала, изслушването на допуснатите кандидати е на открито заседание на Комисията по енергетиката. То е явно, за избран се смята този, който е събрал гласовете на повече от половината от присъстващите народни представители.

Ако няколко претенденти са получили повече от половината от гласовете, за избран се смята този, за когото има най-много гласове.

Ако за някоя от позициите няма кандидат, НС със свое решение открива отново процедурата за избор за тази длъжност.

Кандидатите трябва да представят диплома за придобита степен "магистър". Те се проверяват за принадлежност към бившата Държавна сигурност или разузнавателните служби на Българската народна армия.

Не се разглеждат анонимни сигнали, а средствата за масово осведомяване могат да изпращат писмено въпроси към номинираните.

Изборът на нови членове на комисията, чийто състав е 9-членен, се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията продължават да изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до встъпване в длъжност на новите членове, се казва в Закона за енергетиката.