Парламентът прие на първо четене промени в Закона за независимия финансов одит, внесени от Министерския съвет.

С тях се постига по-пълно съответствие на националното законодателство в областта на независимия финансов одит с правото на Европейския съюз.

Предвижда се разделяне на функциите по организиране и поддържане на регистрите на дипломираните експерт-счетоводители и на регистрираните одитори между Института на дипломираните експерт-счетоводители и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Освен това, за да се гарантира, че професията се упражнява от лица с необходимите знания и умения, законопроектът предвижда одиторите, които 4 и повече години са били отписани от регистъра, да бъдат вписвани повторно след провеждането на едногодишно обучение.

Законопроектът предвижда промяна в сроковете за ротация на регистрираните одитори при задължителен финансов одит на годишни финансови отчети на предприятията от обществен интерес.