През март 2021 г. броят на започналите работа безработни е с 6 917 повече спрямо февруари същата година, като достигна 25 147, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта, съобщиха от Агенцията.

Общо 433 пък са хората от групата на пенсионерите, учащите и заетите, които също са намерили своята нова работа чрез бюрата по труда. Въпреки наложените ограничения и затваряне на дейности поради COVID-19 пандемията, търсенето на труд през месеца се увеличи, констатират от Агенцията по заетостта.

Общо 78 на сто от започналите работа през март са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 21,5 на сто, следвани от търговията - 13,9 на сто, хотелиерството и ресторантьорството - 10,5 на сто, държавното управление - 8,9 на сто, селското, горското и рибното стопанство - 7 на сто, строителството - 5,4 на сто, хуманното здравеопазване и социалната работа - 4,5 на сто.

Данните сочат, че 5 520 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца - 801 по програми и мерки за заетост и 4 719 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР). Схемата "Заетост за теб" по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на общо 18 695 души, като само през март са сключени трудови договори с нови 4 067 безработни.

Административната статистика на Агенцията по заетостта отчита намаление от 0.4 на сто на регистрираната безработица спрямо предходния месец. Спадът на годишна база е с 0.2 процентни пункта - от 6,7 на сто през март 2020 г. на 6,5 на сто в края на март тази година. Регистрираните безработни в бюрата по труда са 214 052, което е с 11 229 по-малко от февруари и с 6 020 по-малко от март 2020 г.

В бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 25 179 безработни , кoeто е с 282 повече в сравнение с февруари и с 13 690 по-малко от броя на новорегистрираните през март 2020 г. Други 687 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

За запазване на заетостта продължават да работят антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта - добре познатите вече "60/40" и проект "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19" по ОП РЧР. През месец март близо 160 000 заети са били подкрепени по тези мерки. Мярката "Запази ме", финансирана по ОП РЧР и финансовия механизъм React-EU, за подпомагане на заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури през месеца средства на близо 50 000 заети.

Нараства търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през март са 18 452 или с 4 983 (с 37 на сто) повече от предходния месец. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (26.7 процента), следват хотелиерство и ресторантьорство (13.9 процента), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (10.5 процента), държавното управление (9.5 процента), селското, горското и рибното стопанство (9.1 процента) и административните и спомагателните дейности (6.3 процента).

Най-търсените професии през месецa са:

  • персонал, зает в сферата на персоналните услуги (обслужващ персонал в транспорта, готвачи, сервитьори и бармани, фризьори, козметици и сродни на тях, домакини и икономии, друг обслужващ персонал);
  • персонал, полагащ грижи за хората;
  • водачи на МПС и подвижни съоръжения;
  • машинни оператори на стационарни машини и съоръжения;
  • работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт;
  • металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии;
  • продавачи;
  • работници по събиране на отпадъци и сродни на тях;
  • монтажници;
  • работници в селско, горско и рибно стопанство и други.