Ремонт на Закона за обществените поръчки предлагат от Министерство на финансите (МФ). Промените са свързани главно с въвеждането на електронната платформа, става ясно от мотивите към публикувания на сайта на институцията законопроект, съобщава Инвестор.

Предвижда се възлагането на поръчките да става изцяло и само с електронната платформа, като изключения са допустими в няколко изрично регламентирани хипотези. Допусната е възможност централните органи за покупки да използват свои платформи, като са регламентирани принципните изисквания към тях по отношение на свързаност с националната платформа.

Приемането на законопроекта ще окаже пряко влияние върху дейността на всички възложители в страната, които към момента по данни от Регистъра на обществените поръчки са около 6 000. С въвеждането на електронната платформа те ще следва да извършват всички действия във връзка с възлагането чрез нея. Пряко заинтересовани от приемането на законопроекта са и стопанските субекти, както български, така и чуждестранни, които участват в поръчките, става явно от записаното в оценката на въздйствието към законопроекта.

Предвиден е и нов ред за връчване на актовете на възложителите, съобразен със съответните функционални възможности на електронната платформа. Изпращането на обявленията до Службата за публикации на Европейския съюз също ще се осъществява чрез платформата. Част от процеса на електронизация на обществените поръчки е електронното разплащане и със законопроекта се въвежда задължение за възложителите да приемат и обработват електронни фактури, съобразно изискванията на Директива 2014/55/ЕС. По-детайлни правила за използване на платформата при възлагане на поръчки ще бъдат разписани в правилника за прилагане на закона, тъй като там се съдържат конкретните процедурни изисквания, посочват още от МФ. 

От мотивите става ясно още, че е сменена логиката при определяне на сроковете за получаване на оферти. След въвеждане в експлоатация на националната платформа, електронното подаване на оферти става правило, във връзка с което всички относими срокове в закона (така напр. в чл. 74, ал. 1, чл. 75, ал. 4, чл. 76, ал. 5 от ЗОП) са редуцирани с 5 дни. По изключение, ако подаването на оферти с електронни средства не е възможно, тогава се изисква възложителят да предвиди срок с поне 5 дни по-дълъг от минимално допустимия. Това задължение е изведено като общо правило в новата ал. 3 на чл. 45, който урежда изискванията за определяне на сроковете за получаване на заявления за участие и оферти. В тази връзка е предложена и отмяната на действащите разпоредби относими към съответните видове процедури.