3392 строежа от І, ІІ и ІІІ категория са въведени в експлоатация през 2020 г., показва обобщена справка за работата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). От дейността на дирекцията са събрани и преведени в държавния бюджет над 4 млн. лева, от които над 3,5 млн. лв. са от такси за издаване на разрешения за ползване, се казва в съобщение на ведомството.

Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение, в т.ч. и финансирани с европейски средства по различни оперативни програми - "Регионално развитие", "Транспорт", "Околна среда" и др., строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически, инфраструктурни и други обекти.

Сред най-значимите обекти са:

  • Автомагистрала "Струма" Лот 3.1 "Благоевград - Крупник;
  • обходът на Габрово и етапна връзка към него;
  • първият етап от основния ремонт на второкласния път Дупница - Самоков;
  • обходът на Ахелой на пътя Слънчев бряг - Бургас;
  • разширението на метрото в София и пускането в движение на III-та метролиния;
  • рехабилитацията на железопътната линия Пловдив - Бургас в участъка Скутаре - Оризово;
  • разширението на газопреносната инфраструктура на "Булгаргаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница,
  • газификация на Монтана, Враца и Благоевград и други.

ВиК съоръжения и язовири

ДНСК отбелязва, че в експлоатация са въведени и няколко важни за подобряване на ВиК инфраструктурата обекта: пречиствателна станция за отпадъчни води в землището на гр. Айтос, ремонт на микроязовир "Букова поляна" в община Мадан, ремонт на язовир "Ташлъдере" в община Стражица, ремонт и възстановяване на изправното и експлоатационно състояние на язовир "Келанджика" в община Свиленград.

Приключили са също основният ремонт на язовир "Ценович 2" в община Силистра, възстановяване техническата годност на язовир "Рогозен-1" в община Хайредин, реконструкцията на съществуваща земно-насипна язовирна стена и възстановяване на чашата на язовира край с. Осеново, община Аксаково, неотложните ремонтно-възстановителни работи на язовир "Тотлебенов вал" в община Плевен, както и интегрираният проект за подобряване водния цикъл на гр. Добрич.

Болници, търговски центрове, предприятия

Сред въведените в експлоатация сгради има и две лечебни заведения - специализираната очна болница за активно лечение във Враца и основно ремонтираната централна сграда към СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД" в София.

Освен това са въведени в експлоатация хипермаркети и търговски центрове, производствени предприятия и бази в Пазарджик, Добрич, София, Варна, Разград, Ямбол, Враца, Куклен и други. Издадено е разрешение за ползване на многофункционална спортна зала в гр. Сандански. В Бургас, в района на пристанището е започнала да функционира сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи, се посочва в съобщението.

Какви проверки са извършени

От началото на годината до края на ноември от служителите на ДНСК са извършени общо 31 276 проверки на строежи, строителни книжа и строителни продукти. Най-голям брой са извършени от служителите на РДНСК - Пловдив, Бургас, София, Софийска област, Варна и Благоевград. Проверките, свързани със законосъобразността на строежи, са основно на жилищни и обществени сгради и техническа инфраструктура.

2158 проверки са направени за изпълнението на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор. Проведени са 549 процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, при което са реализирани приходи от такси в размер над 100 хил. лева.

Какви са нарушенията. Ще има ли ефект контролът

ДНСК отбеляза, че е прекратила действието на удостоверенията на 2 юридически лица, извършващи дейност консултант.

От проведените административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ са издадени 577 наказателни постановления на обща стойност над 850 хил. лева.

ДНСК извършва контрол и на дейността на общинските и районните администрации. През периода са проверени 196 общински и 16 районни администрации. Най-честите нарушения са несвоевременно предприемане на действия от служители на общинската администрация по постъпили жалби и сигнали, неспазване на законоустановения срок за издаване на разрешения за строеж, допуснати нарушения при издаване на разрешения за строеж и заповеди за допълването им от длъжностни лица от общинската администрация.

Дирекцията е завишила контрола за спазване на основните изисквания за влаганите в строежите продукти, както и върху местата за добива и производството им. Извършени са общо 1500 проверки на строежи, бетонови възли, кариери, асфалтови бази и други места за производство на строителни продукти. Установените нарушения там са основно в липса на валидни документи за осъществен метрологичен контрол на средствата за измерване, а в някои случаи на изтекъл срок на валидност на сертификати за съответствие на произвеждани строителните продукти. При извършените последващи контролни проверки е установено, че предписанията на органите на ДНСК са изпълнени.

През изминалата година в ДНСК са постъпили и обработени общо 40 252 запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица и искания за назначаване на Държавни приемателни комисии. 915 от тях са постъпили по електронен път. Обявените в сайта на ДНСК електронни адреси на регионалните дирекции дават възможност на физическите или юридически лица да насочват писмата си директно към съответната дирекция по местонахождение, се казва в заключение на съобщението на ДНСК.