Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) инж. Иван Иванов, в която категорично се противопостави на исканията на трите електроразпределителни дружества - "ЧЕЗ Електро България" АД, "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, и "Енерго-Про Продажби" АД, за повишаване цената на електроенергията през новия регулаторен период - 1 юли 2021 г. - 30 юни 2022 г.

В позицията си Ковачева настоява пред Комисията за прозрачност, обективност и безпристрастност при вземане на предстоящото решение за утвърждаването на цените в сектор "Електроенергетика".

Омбудсманът поиска да се осигури баланс между интересите на енергийните предприятия и гаранции за защита на гражданите - клиенти на дружествата, включително чрез изготвянето на безпристрастен и обективен анализ за изпълнението на показателите за качество.

"Обезпокоително на фона на утежнената епидемична обстановка, която доведе граждани и бизнеса до големи финансови затруднения, е исканото увеличение от ЧЕЗ на 44% на нощната тарифа, както и средното увеличение на Енерго-Про - 1,6%, и на ЕВН - 2%", посочва общественият защитник.

Диана Ковачева напомня, че през 2020 г. оплакванията в институцията на омбудсмана, свързани с некачествени електроснабдителни услуги, са нараснали значително. Основните оплаквания на гражданите са за честите прекъсвания, ниското захранващо напрежение, авариите по електроразпределителната мрежа и други.

"Искам да припомня, че при обсъждането на цените за настоящия регулаторен период обърнах специално внимание на определените от КЕВР целеви показатели за качество, които играят съществена роля при определянето им", акцентира омбудсманът.

В тази връзка тя за пореден път подчертава, че цената на електрическата енергия трябва да е адекватна на качеството на предоставяната услугата, както и на степента на изпълнение на инвестициите.

Ковачева обърна внимание и на факта, че за настоящия регулаторен период (1 юли 2020 - 30 юни 2021 г.) КЕВР отчита, че за отделни части от лицензионната територия на ЧЕЗ се наблюдава нарастване на броя на жалбите на потребители именно за лошо качество на електрическата енергия, които в голямата си част са били основателни.

Друг факт, който омбудсманът посочва от годишния доклад на КЕВР за 2020-та, е че проверка на Комисията установява, че указанията, които е дала на ЧЕЗ за подобряване на качеството и предприетите от дружеството мерки не са достатъчни и не се прилагат в кратки срокове, което е довело до решение проверките да продължат и през настоящата 2021 г.

"В доклада е отбелязано също така, че за целите на ценовото регулиране през 2021 г. е предвидена проверка на всички електроразпределителни дружества относно реално извършените инвестиции и разходите за амортизации на въведени в експлоатация активи", пише още Диана Ковачева.

Тя изразява увереност, че КЕВР няма да одобри и предложението на ЕВН за промяна в начина на формиране на цената за достъп до разпределителната мрежа за битовите клиенти.

"Аргументът на дружеството за това - равнопоставеност между стопанските и битовите клиенти, намирам за неоснователен и необоснован", подчертава омбудсманът.