Европейският парламент одобри вчера три фонда на ЕС в общ размер 243 милиарда евро за укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване. Това е най-голямата сума, разпределена за пакет от фондове в бюджета на ЕС за периода 2021 - 2027 година.

Регионите в Европа ще получат тази сума (по цени от 2018 г.) от програмите на ЕС за регионално развитие и сближаване. Средствата ще подкрепят преодоляването на последиците от пандемията, прехода към "зелена" икономика, социални мерки и изграждане на устойчива градска среда, съобщи Европейският парламент.

Парламентът одобри през юни 2021 г. пакет от правила в областта на кохезионната политика. Те засягат функционирането на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд, програмата за междурегионално сътрудничество Interreg, финансирана от ЕФРР, и набор от цели и изисквания за управлението на фондовете.

Значителна част от финансирането (поне 30%) ще бъде насочена към мерки за климата. Освен това финансираните проекти ще трябва да бъдат съобразени с целите на ЕС относно околната среда, климата, биоразнообразието и кръговата икономика.

Поне 8% от средствата по ЕФРР ще бъдат заделени за изграждането на устойчива градска среда. Освен това ще се инвестира за създаване на работни места и устойчив икономически растеж.

Отдалечените и обезлюдените региони и островите ще получат специално внимание в регионалната политика на ЕС, се казва в съобщението.

Няма да бъдат финансирани проекти, свързани с атомна енергия и изкопаеми горива, освен за замяна на въглища с природен газ - такива проекти ще могат да получават средства до края на 2025 г.

Фондовете ще съдействат за изхода от кризата с COVID-19. Затова те ще подпомагат културата, устойчивите форми на туризъм, цифровизацията и укрепването на системите на здравеопазване.

Финансови средства за кохезионната политика са предвидени както в дългосрочния бюджет на ЕС, така и в плана за възстановяване на ЕС.

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Създаден през 1975 г., намерението е да помогне за намаляване на регионалните различия, да подпомогне региони, чието развитие изостава и да допринесе за трансформацията на региони със западаща промишленост. Фондът подкрепя региони, страдащи от сериозни и постоянни естествени или демографски недостатъци

Програма "Interreg" за междурегионално сътрудничество

Създадена през 1990 г., програмата подкрепя трансгранични проекти в здравеопазването, екологията или други области. Подпомага сътрудничеството между региони от различни страни и най-отдалечените региони. Ще финансира мерки относно климата и социални програми, включително за здравеопазване, както и малки проекти.

Членовете на ЕП искат всички региони да разполагат с равни възможности: от социалните права до действията в областта на климата, от транспорта до общественото здравеопазване.

Кохезионен фонд

Създаден през 1994 г., кохезионният фонд подкрепя екологични проекти и изграждане на трансевропейска мрежа. Финансира проекти за сближаване на темповете на икономически растеж и създаване на работни места. Средствата са предвидени за по-слабо развити региони с брутен национален доход под 90% от средния за ЕС.

Други източници на финансова подкрепа за регионите

Като част от инвестиционния план в областта на климата Фондът за справедлив преход ще подпомага региони, които разчитат на добива на изкопаеми горива и са най-засегнати от прехода към климатична неутралност. Парламентът одобри фонда през май 2021 г., като той получава 7,5 млрд. евро от бюджета на ЕС за 2021-2027 г. и 10 млрд. евро от плана за възстановяване.

Освен това европейските региони ще могат да разчитат на 47,5 млрд. евро от нов инструмент на име REACT-EU за преодоляване на неблагоприятните последици от пандемията.