Националният статистически институт (НСИ) публикува предварителни данни за индексите в индустрията, търговията и строителството за месец юни 2021 г.

Предоставени са сравнителни данни за месечни и годишни изменения при трите отрасъла.

Отчетен (за съответния месец) е силен годишен ръст е промишлеността - почти 10%, както и още по-силен в търговията на дребно (почти 23%), за който вече писахме - по данни на Евростат.

Да видим индексите и сравнителните данни по отрасли, както ги представя НСИ.

Промишленост

По предварителни данни през юни 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.1% в сравнение с май 2021 година.

През юни 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 9.7% спрямо съответния месец на 2020 година.


Какво са месечните индекси

Месечните индекси измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода.

За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост.

Индексите на промишленото производство се изчисляват при постоянна база чрез претегляне със структурата на добавената стойност по факторни разходи.

За изчисляването на индексите в търговията на дребно се извършва наблюдение на търговските предприятия, като се използва представителна извадка, формираща около 70% от годишните приходи на наблюдаваната съвкупност. Месечните индекси на оборота се изчисляват при база 2015 година.

За изчисляване на индексите в строителството се използва получената информация за отработеното време в строителството от провежданото месечно извадково наблюдение на строителни предприятия, чиято продукция надхвърля 75% от общата строителна продукция в страната. Индексите на строителната продукция са изчислени при база 2015 = 100.


Месечни изменения

През юни 2021 г. понижение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.6%, и при преработващата промишленост - с 0.3%, а повишение - в добивната промишленост - с 3.9%.

По-значително намаление в преработващата промишленост се наблюдава при:

 • производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 9.8%,
 • производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 8.8%,
 • производството на напитки - с 6.1%,
 • производството на лекарствени вещества и продукти и ремонта и инсталирането на машини и оборудване - по 5.1%.

Съществен ръст е регистриран при:

 • производството на превозни средства, без автомобили - с 35.9%,
 • производството на тютюневи изделия - с 19.6%,
 • производството, некласифицирано другаде - с 10.1%,
 • печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 8.3%.

Годишни изменения

На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в

 • преработващата промишленост - с 11.5%,
 • добивната промишленост - със 7.0%, и
 • при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.9%.

Значителен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при:

 • производството на превозни средства, без автомобили - с 68.2%,
 • производството на тютюневи изделия - с 58.7%,
 • производството, некласифицирано другаде - с 49.7%,
 • производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 45.3%.

Най-голям спад е отчетен при:

 • производството на напитки - с 38.2%,
 • обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 14.9%,
 • производството на основни метали - с 12.2%,
 • производството на лекарствени вещества и продукти - с 9.6%. 

Търговията на дребно

По предварителни сезонно изгладени данни през юни 2021 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 1.5% спрямо предходния месец.

През юни 2021 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 22.7% над равнището на същия месец на 2020 година.

Месечни изменения

През юни 2021 г. се наблюдава увеличение на оборота при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 2.3%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 1.8%), докато при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено намаление (с 0.4%).

По-значително нарастване на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 6.8%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 6.1%, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 6.0%.

Спад се наблюдава при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 30.8%.

Годишни изменения

През юни 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. е отчетен ръст на оборота при: търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 29.3%), търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 16.7%) и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 15.9%).

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран ръст във всички групи, като най-голям e при

 • търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 47.8%, и
 • търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 37.5%.

Строителството

По предварителни данни през юни 2021 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.5% над равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват увеличение от 4.7% на строителната продукция през юни 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 година.

Месечни изменения

През юни 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 2.1%, а от сградното строителство - с 1.1%.

Годишни изменения

На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през юни 2021 г. се определя от положителния темп както при гражданското/инженерното строителство, с регистриран ръст от 9.1%, така и при сградното строителство, където нарастването е с 1.5%.