През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата e 1 208 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с 3.2 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2019 година, се наблюдава в сектора "Операции с недвижими имоти" (повишение с 11,4%), следват "Други дейности" (със 7,8%) и "Административни и спомагателни дейности" (с 6,4%).

През януари 2019 г. средната брутна месечна работна заплата е била 1192 лева, през февруари се е понижила слабо до 1184 лева, преди обаче да нарасне през март до 1247 лева.

За първите три месеца на т.г. най-високо е средното месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в сектора "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (със средна заплата от 2930 лева), "Финансови и застрахователни дейности" (заплата от 1994 лева) и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" (средна заплата от 1877 лева).

В същото време най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" (със средна заплата от 729 лева), "Други дейности" (898 лева) и "Строителство" (920 лева).

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първите три месеца на настоящата година нараства с 10,7% в обществения сектор, а в частния сектор - с 12,6%.

Къде и с колко се увеличават наетите и къде те са най-много

За първото тримесечие наетите лица по трудово и служебно правоотношение в България се увеличават в края на март 2019-а година с 26,3 хиляди, или с 1,1% спрямо последното тримесечие на миналата година, като достигат 2,32 милиона.

Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения" - с 5,9%, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 4,3% и в "Селско, горско и рибно стопанство" - повишение с 4,0%. Най-голямо намаление с 0,6% на наетите лица по трудово и служебно правоотношение пък е регистрирано в дейността "Добивна промишленост".

Най-голям относителен дял на наетите по трудово и служебно правоотношение продължава да има в дейностите "Преработваща промишленост" (21,9%) и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (17,1%).

Спрямо края на март 2018-а година наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на настоящата година се увеличават доста скромно с 5,7 хиляди, или с едва 0,2 на сто. Най-голямо увеличение на наетите на годишна база се наблюдава в икономическите дейности "Строителство" (със 7,4 хиляди), "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (с 4,5 хиляди) и в "Административни и спомагателни дейности" (с 2,9 хиляди), докато най-голямо намаление има в "Преработваща промишленост" (понижение с 11,1 хиляди).

Средната месечна работна заплата през първите три месеца на 2019-а година е в размер на 1208 лева, като нараства спрямо четвъртото тримесечие на миналата година с 3,2% и с цели 12,2% спрямо първото тримесечие на 2018-а година.