През април общият показател на бизнес климата се повишава с 1.9 пункта в сравнение с март, съобщи Националният статистически институт. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността, строителството и сектора на услугите, докато в търговията на дребно показателят запазва приблизително равнището си от предходния месец.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 2 пункта в резултат на по-оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Показателят "бизнес климат в строителството" се увеличава с 1.3 пункта, което се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца също остават благоприятни, макар и по-резервирани в сравнение с март.

Бизнес климатът в търговията на дребно остава приблизително на нивото си от март.

Показателят "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 3.4 пункта в резултат на подобрените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По-оптимистични са и мненията им по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги.