През първото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 24 656 млн. лв. по текущи цени, съобщи Националният статистически институт. Преизчислен в евро, БВП е съответно 12 606 млн., като на човек от населението се падат 1 801 евро.

Сезонни данни показват растеж от 3.5 на сто на БВП през първото тримесечие на 2019 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 1.2 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2019 г. възлиза на 20 950 млн. лв. по текущи цени.

През първото тримесечие на 2019 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката запазва равнището си от същото тримесечие на предходната година. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.4 процентни пункта до 29.4 на сто. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 68.3 на сто при 67.9 на сто през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през първото тримесечие на 2019 г. се изразходват 83.2 на сто от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 15.4 на сто от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

През първото тримесечие на 2019 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.7 на сто. За първото тримесечие на 2019 г. крайното потребление нараства с 1.3 на сто, а бруто образуването в основен капитал - с 0.2 на сто спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни - с 1.9 на сто, а вносът на стоки и услуги се увеличава с 1.5 на сто.

През първото тримесечие на 2019 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3 на сто. Ръстът на брутната добавена стойност се определя основно от регистрираното нарастване при: операции с недвижими имоти - 6.5 на сто, създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 4.1 на сто, финансови и застрахователни дейности - 3 на сто, професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 2.9 на сто, търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 2.5 на сто.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж имат колективното потребление на държавното управление - с ръст от 5.2 на сто, индивидуалното потребление - с ръст от 4.9 на сто, и бруто образуването в основен капитал - с ръст от 2.5 на сто. Износът на стоки и услуги нараства с 5.1 на сто, а вносът на стоки и услуги се увеличава с 3.9 на сто.