По предварителни данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2019 година общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11,0% спрямо същото тримесечие на предходната година, като това представлява леко забавяне на темпото на растеж от 12,9%, отчетено в началото на годината.

Увеличаването в индустрията е с 9,8%, в сектора на услугите - с 11,1% и в строителството - с 10,6 на сто, след като през първото тримесечие разходите за труд в отделните сектори се повишиха съответно с 11,4%, с 13,1% и с 8,4 на сто.

По икономически дейности през периода януари - март 2019 година най-висок ръст на общите разходи за труд в България спрямо същия период на 2018-а година е регистриран в икономическите сектори "Образование" - с цели 17,9%, в "Операции с недвижими имоти" - с 16,3% и в "Други дейности" - с 15,0%.

В същото време разходите за възнаграждение за един отработен час (разходите за заплати) през второто тримесечие на годината се увеличават с 10,9% след растеж с 12,7% в началото на годината, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 11,6% след тяхно повишение с 13,8% през първото тримесечие на 2019-а година.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо второто тримесечие на 2018-а година варират от повишение с цели 17,4% за сектор "Образование" до увеличение с едва 4,8% за "Професионални дейности и научни изследвания".