Според предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в България намаляват в края на декември 2018-а година с 26,3 хиляди, или с 1,1% спрямо третото тримесечие, като достигат 2,29 милиона. В същото време средната месечна работна заплата в страната нараства с 4,8% до 1171 лева.

Спрямо края на третото тримесечие най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер: "Хотелиерство и ресторантьорство" - спад с 8,9%, в "Селско, горско и рибно стопанство" - с 8,7% и в "Други дейности" - с 2,4 на сто. Най-голямо увеличение на наетите по трудово и служебно правоотношение пък е регистрирано в дейностите "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 0,7% и в "Образование" - също с 0,7 на сто.

Най-голям относителен дял на наетите по трудово и служебно правоотношение продължава да има в дейностите "Преработваща промишленост" (22,0%) и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (17,2%).

Спрямо края на декември 2017-а година наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на изминалата година се увеличават скромно с 14,6 хиляди, или с 0,6 на сто. Най-голямо увеличение на наетите на годишна база се наблюдава в икономическите дейности "Строителство" (с 6,8 хиляди), "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (с 4,4 хиляди) и "Хуманно здравеопазване и социална работа" (с 3,1 хиляди), докато най-голямо намаление има в "Преработваща промишленост" (понижение с 2,3 хиляди).

Средната месечна работна заплата през последното тримесечие на 2018 година е в размер на 1171 лева, като нараства спрямо третото тримесечие с 54 лева (повишение с 4,8%) и със 76 лева спрямо четвъртото тримесечие на 2017-а година.