Общият доход средно на човек от домакинство през първото тримесечие на 2018 г. е 1 407 лв. и спрямо същия период на 2017 г. се повишава с 9.8 на сто, съобщи Националният статистически институт. Общият разход на човек от домакинство през първото тримесечие на 2018 г. е 1 263 лв. и се увеличава с 11.5 на сто спрямо същото тримесечие на 2017 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (56.3 на сто), следван от доходите от пенсии (27 на сто), от самостоятелна заетост (6.7 на сто) и от социални обезщетения и помощи (3 на сто). Спрямо първото тримесечие на 2017 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 0.8 процентни пункта, а доходът от пенсии намалява с 2.1 процентни пункта.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (30.4 на сто), следвани от разходите за жилище (18.4 на сто), данъци и социални осигуровки (14.1 на сто) и разходите за транспорт и съобщения (11.9 на сто). Спрямо първото тримесечие на 2017 г. относителният дял на разходите за жилище намаляват с 1.7 процентни пункта, а се увеличават разходите за транспорт и съобщения - с 0.9 процентни пункта, и за данъци и социални осигуровки - с 0.7 процентни пункта.